Andhra Jyothi ePaper PDF Free ఆంధ్ర జ్యోతి Newspaper

Andhra Jyothi ePaper PDF Free Download: ఆంధ్ర జ్యోతి paper is the daily Telugu Newspaper circulating in India. Aspirant can download Andhra Jyothi newspaper in PDF either city wise or District Wise e-paper. It can help students for Competitive Exams like IAS, SSC, RRB, PSC, UPSC, and all other Competitive Exams.

ABN AndhraJyothy – Apps on Google Play

ABN AndhraJyothy Android App – AndhraJyothy App is an one point interface for EPaper, ABN Live TV, Telugu News portal, English News portal and Navya Weekly

Click Here to get latest ABN News App

abn andhrajyothi live tv Telugu News Channel

Andhra Jyothi epaper Download

Many sections of ‘Andhra Jyothi‘ such as national news, international news, science and technology, etc., are at the brain of information. Andhra Jyothi offer a lot of added value not only to those who are preparing for various competitive exams, but also to anyone who is interested in getting a real perspective on what’s going on around him or her.

About Andhra Jyothi Newspaper

Andhra Jyothi ePaper

LAUNCHED October 15th 2009
NETWORK Amoda Broadcasting Network
OWNED BY Vemuri Radhakrishna
PICTURE FORMAT 16:9 (576i, SDTV)
SLOGAN We report. You decide.
COUNTRY India
LANGUAGE Telugu
HEADQUARTERS HyderabadTelangana StateIndia
WEBSITE http://www.andhrajyothy.com/

Andhra Jyothi epaper PDF Download – Andhra Jyothi Newspaper Download

Newspaper Name Andhra Jyothi
ePaper Format PDF file
Category name Telugu Newspaper
Printed language Telugu
Andhra Jyothi Official site andhrajyothy.com

Can I get Andhra Jyothi Newspaper Daily?

Yes, you can get Andhra Jyothi paper from this website.

When I get Andhra Jyothi ePaper Daily?

We are daily updating Andhra Jyothi paper PDF link in the morning around 7 O’clock which is absolutely free of cost. Aspirant can scroll down the page and find the download links by date wise. If you want to download this newspaper, click on the download here button (given below).

Important Information for you

We are also sharing Andhra Jyothi PDF file on social media platform like Telegram and Facebook.com. here we try to give pdf file always in time as early as possible. Are you like our effort, you don’t pay money, we request you please like our facebook page, Subscribe Telegram channel and please share this post to your friends as possible as. If you do, it will encourage us to do more work for you.

You will get Ads free version of Andhra Jyothi e-paper pdf in our Website. Make sure you keep Bookmark of our website in your browser.

Why you should read Andhra Jyothi PDF:

Andhra Jyothi paper clearly distinguishes between news and opinion. Andhra Jyothi NewsPaper gives priority to areas of national concern and generally avoids spice news items / trivial issues. But if you want to read it completely, you don’t have much time, so you have to read it smartly, Read each and every word carefully and every aspect of it will be covered. Developing a daily reading habit of newspapers, especially Andhra Jyothi, will improve your vocabulary and communication skills.

Andhra Jyothi FAQ

Where can I read Andhra Jyothi newspapers?

There are two ways to access Andhra Jyothi newspaper online, one free and one paid.

 • You can read articles individually using the Archives section at the official Andhra Jyothi website.
 • Join any of the numerous Telegram channels that post links/pdfs of various national and regional dailies

Why Andhra Jyothi newspaper is best?

 • I consider Andhra Jyothi as the best national daily of India. It is the only newspaper where the pure character of journalism is still alive

Where can I download Andhra Jyothi newspaper PDF?

 • Coming to the point you can download Andhra Jyothi newspaper from our website careerswave.IN.

How can I get free Andhra Jyothi Epaper?

 • Andhra Jyothi Newspaper is available in PDF form at official website

How can I get Andhra Jyothi newspaper daily?

 • If you are the daily reader of Andhra Jyothi newspaper . You can subscribe to daily e-newspapers by giving a nominal fees at official website. You can do this by registering yourself on their website. After subscribing you can get daily pdf of Andhra Jyothi newspaper in your mail. If you want free Andhra Jyothi Newspaper you can download it from our website choice are your’s.

Is Andhra Jyothi Epaper free?

 • Yes it is free for education purpose..

How can I read newspapers online for free?

 • Yes, you can read newspapers online for free, search for newspaper websites and online archives of newspapers.

How to download Andhra Jyothi Epaper PDF?

 • Firstly, you either scroll down this post or go to Andhra Jyothi epaper official website @ andhrajyothy.com
 • Click on your Andhra Jyothi epaper download now link.
 • This will redirect you pdf soft copy hosted in hosting server drive.
 • From that you can preview the paper and download it.

Important Notice:

This is not official website of Andhra Jyothi. For official website https://www.andhrajyothy.com/. We are not the owner of the paper Andhra Jyothi, we are just sharing the pdf files which is already freely available over Internet. Therefore, we are just sharing the link only for Educational purposes and this will help the poor students. If, anyone has any questions about violating the rules and regulation please contact us.

Download Today’s Most popular ePapers

NameLink

Eenadu (ఈనాడు)

Click Here

Sakshi (సాక్షి)

Click Here

Andhra Jyothi (ఆంధ్ర జ్యోతి)

Click Here
Namasthe Telangana (నమస్తే తెలంగాణ)Click Here
Nava Telangana (నవ తెలంగాణ)Click Here
Mana Telangana (మన తెలంగాణ)Click Here

Vaartha (వార్త)

Click Here

Andhra Prabha (ఆంధ్రప్రభ)

Click Here

Manam(మనం)

Click Here

Surya (సూర్య)

Click Here

Aadab Hyderabad (ఆదాబ్ హైదరాబాద్)

Click Here

Leader (లీడర్)

Click Here
Visalaandhra (విశాలాంధ్ర)Click here
V6 Velugu (వెలుగు)Click Here

Today’s Date-wise Download Links

[If do not find file Please reload/refresh again]

DateAPTS
19-05-2022https://vk.com/doc722551386_634303873?hash=7suq5mnZdy0UJT2kZeqWeMWcfY6774H8dnUpbeuxKF0&dl=AkBi3u75Je5hiUMANEaHRXGbs1NIfpPQNuxqI64WC5khttps://vk.com/doc722551386_634303844?hash=rEJejFQG31R1PTB5kFJosFTUaMq0aIdc06ZNRVAKz9T&dl=gwD9PSudfQze5ZNpIL9TeAX0ZZyZTuoEJfKxfEMl76w
18-05-2022https://vk.com/doc722551386_634213213?hash=zGrYcnrs4If2vRvp0xRyxrCu91xVVBZkcxfPr7gjSQz&dl=BujZhmm5KtjzppiIpU06mdno3yibYvpMQF5eMXe66NPhttps://vk.com/doc722551386_634213178?hash=L4vH7t1qG1Z3yAYHr6qKjPcsRmEjwAcbf5femc1bE3s&dl=Z4eucWDg384lPAZamJ0vBUHc1cQ5xDFZ9aiboBASyJk
17-05-2022https://vk.com/doc722551386_634123680?hash=Sza4XZgPk6WwmELH7XRBC5ZC6zRm2D8liw0IMKkZ7hs&dl=ISI829ACbhIsnYGn5CcbTBSN3McFS6QZwmvzb8KsJ0shttps://vk.com/doc722551386_634123668?hash=zHrizhZ3zJHULE5bUtziIJbOvBrqXWFv1lwt0nZ3wSP&dl=tbK3fmaTQUdiJJiJWZ4x6YeW2EFV1SzaCKbA5n6rHps
16-05-2022https://vk.com/doc722551386_634033643?hash=FiLZ9j4iZpsJAYLm5K9GZAI0kVBaX1tHMOpYD8OltmT&dl=nfz63blzNcIalM0zODnZ5EWZTw70FtrWZUmyIz4otqwhttps://vk.com/doc722551386_634033669?hash=NQNDPgy6bCn5aLPo6molQtlqSuNPZUXXoWWN4h9xudg&dl=0ZzW5B76GY0uquByPGiyIVw3xdc5yS8X9Y6erSLaq1c
15-05-2022https://vk.com/doc722551386_633952484?hash=165w186bTlZbtzC4c6Wn8ie5u2QsyS09aLxhV8W6zvH&dl=sogZrTHZTW7N0ZkCEWkZ78byfAvVuXQ1skOyF0OPGALhttps://vk.com/doc722551386_633952452?hash=Yan8ZUYcuNwxkT1nb3eq9GBcUbjSeBjWOEHm6hXh3zT&dl=JAc7IqYK2oDYBUCjtvS3tKHWmLv8RCDYyEz6n4Ik5ro
14-05-2022https://vk.com/doc722551386_633869418?hash=aOcENI4d7fzOdpkPcIqUYBMVxwNFDzUOPN7aFYJi5Mc&dl=UW78QxRskFbtk0aWWsE2hdzyGIcNYTWj5611Pm0ItVDhttps://vk.com/doc722551386_633869424?hash=Qq43i30KIaHwF5EgU0jD2d01FAI9h4zz7xJ0ii6zfzX&dl=DceVzCWNl5eR67oAmErj86CHMi3RVZK671r3vfh9Hyg
13-05-2022https://vk.com/doc722551386_633778381?hash=F4AWtZV76GlMeZFELoGGDmOnicOeFfuvK7mMb46vH1s&dl=woI8PyTZLYpdUJRL4hOb8v7cVJWtD1t9ONYu8y4EOLchttps://vk.com/doc722551386_633778385?hash=fl8r6IQ0OtGTZA4ZUzQl0gwQQBr7Mp5BVBZuYwpOBF4&dl=Vm1fWEn0s9mPTrnacXlrukTcH4PA4b7plD7RUk0Yylc
12-05-2022https://vk.com/doc722551386_633688557?hash=3XkxwxBcsugMr4lObBL9oGzRXKcw4vwmWkBDHBu23pz&dl=zGV8PB7siAQMvAmPzP4knaNNhIXnQZTSNXLq8ZakrRghttps://vk.com/doc722551386_633688550?hash=1K5AjvrEPzZdxWa5sNOdzKhSaJBkP6AEUxKVtPFVcB4&dl=1fHLMlnIzAN7UUKu3zozhXbXLGm9MJ72tWYnanufTvs
11-05-2022https://vk.com/doc722551386_633598215?hash=GZ08hveU2vZJAQHYkSxjX2YcjigNuiSUp7ztt4S5FkT&dl=FcOkZ8QnX1ySI87KM94pU92ri8TdZu6JTNK4unIDvxchttps://vk.com/doc722551386_633598270?hash=JvHIAKQJqnRRAnl7mBYDYWd9AQKQbg66EF1DB8O92f0&dl=8cvamU0AhQWpu1zo4Jt5Or5UcibXi2v2zJsZ8j0pCJH
10-05-2022https://vk.com/doc722551386_633519554?hash=leH8DQkjOfzeVtsLfzW2SHV9Rb6qfdwz1FLak70qsNX&dl=KzdUVh1N20RGYz6xtxRMZiNrABWZ4fuecxTfpzUOS8Xhttps://vk.com/doc722551386_633519558?hash=OhOxIHvMDZZWuiNwBclQTnAJDDZ4RcDnqZ1doZKpWUD&dl=WDi05C3gsXzh5PebVzjPPe1pcZNxkssFvpqHm4AhGPc
09-05-2022https://vk.com/doc722551386_633438286?hash=oDpqwhIU1Ji0ln1sSwa0bR7GGFrgNqZBEAypnvhOiML&dl=hRcwX276mWs6kXO0s26pzuFKtA46Jq3sfNlAO5p3VcLhttps://vk.com/doc722551386_633438151?hash=Zv1gRQfqh8Wyxc0N5L16UISf2DB7EpjO4uarHhgSGxH&dl=ZDKcIfzNrgCwz8NVB4FZjpEGO3LfWCiiWf9D77AIwqw
08-05-2022https://vk.com/doc722551386_633358870?hash=egppPSR1m2QTSmxBZLmJBTCc6ZiVjwhrGzMiH8JVqO0&dl=riqDLHcIKP0K0Zk2orpJTMn5nrqs8HzgMeHEbn3ROZ4https://vk.com/doc722551386_633358871?hash=fZZAmqQi1tPfyYDgOKokKKR5WQMMNRpBsbelH1H2d1o&dl=ujr8DEVoZE37rGEKcbzfqv09V6a5EvIZBJwnwmGORbg
07-05-2022https://vk.com/doc722551386_633278467?hash=6RUKTsoB8JrfwHMeYj4IZY3QhhkegHnocc3D8n1Oqez&dl=qKHyWUAHL3pSitvTTf0B1WDSkz9NxxX0ZR2eGhXGFsHhttps://vk.com/doc722551386_633278457?hash=FlLpqRlg9o1E8SHhbzskZDzb3gMUE5taPUR0avzVZRc&dl=mU5vwTpzi76xOTNBe8NmdGS1ZvqdfWMb8WdOWCOyRik
06-05-2022https://vk.com/doc722551386_633192512?hash=U4wUEY4g0RuWSL4z1rEXdPWsyvMrxXiT58cnkRJHzsc&dl=EDZGXcuWd8uVCEkFjLlgW7ss98HPSRs0H5Z9RTdRvxghttps://vk.com/doc722551386_633192515?hash=lDM45xUF7i7L5rJIKo9E8ipRVKyH5Ryq8b9fnzFXY6L&dl=vCkimxlQuYhS1HlyWCiKSiBTaxzdxav3Te0NZnt5Y14
05-05-2022https://vk.com/doc722551386_633106254?hash=x4rKpb1RCGTjqXKbZH6NRT06ovV8dzJ0WsJ3zlL7u34&dl=ZaWHZ5MkepFwKSHOqHfn1OzzYcSrcPdqEZfziUrGnSchttps://vk.com/doc722551386_633106270?hash=TTZxVlhgBjz3DAmfAc3eFR2s6pn16sWjewJigPheAAc&dl=xSHOw8Zz45mpnxaemJpLKqUbUP3D1mUwdk4r9Etz7D8
04-05-2022https://vk.com/doc722551386_633019139?hash=0ETpHM02F2XcGptOj2EZdxOX39j4pAh02aghr4KC8pD&dl=2A0wtzyt7xuWWy0EaXERhaNKxQIxNddMy2Duysirt9ghttps://vk.com/doc722551386_633019144?hash=TWkE9Pft6RkXco7rIRkWg1OMcqX3m7tqJK5ZHr3zOuo&dl=wpFuRaZHjLXXIEqY6BOaZYElg0ue02yVaFmtt0KfxFT
03-05-2022https://vk.com/doc722551386_632937277?hash=KuEjTOddrdSK0y2cE4sehUus440Ay87Gw4VyYWxD1Vw&dl=v4gI25C8M4af4bEUBWAy5KzkIveX7KLvKr0yOEVAzgshttps://vk.com/doc722551386_632937276?hash=7I4X2b8V1rZDU6owMw1KzAuM9xkDUUX9kAfeMCSALK8&dl=b98qVkIC8BuuH9U0JhOPuxAJK8QPjp2bAbAiIhcEYWo
02-05-2022https://vk.com/doc722551386_632859149?hash=1wR6Edbxfcb1D16PuImAOz1Jw4CH5QqCsQ3HMrenNZH&dl=20O3oracvAK2cXHwsz2GAPzsXSACC0ebfxJkNFuRSi4https://vk.com/doc722551386_632859150?hash=nXOzhpdbjR0iPz73I5hkj2dTqxHQWYQkVbm4O9hW03H&dl=VjHd6y7Fg0CmPq9OFJ9QQPgEKihumXlpdNpOHaRcurP
01-05-2022https://vk.com/doc722551386_632783474?hash=solUDuBrXyqFk1Xq33snZ3aRBaMcs8RzHZ8OYf1Cm9c&dl=WZ6HCXKyw2sUVGcwWT9Kfa536enWBoHkf7aWCdsKlRwhttps://vk.com/doc722551386_632783495?hash=eTlIUzuDnGzS8nV4vJX7tFOEosR8ZI9DLv70xHOyMQP&dl=0lJ0ShvdIqei2FaVovDJdScHOBJFnRUfVn3fKRjmlAc
30-04-2022https://vk.com/doc722551386_632705511?hash=ZeP3ALPZmUwyMX8NE7KXLdZ5ZtHzRIT0lruKzocSwUc&dl=zs09gUxILMtiGbJtfl3h9Zrs1AFJbJvEz4bjf36EdzThttps://vk.com/doc722551386_632705502?hash=SAvpumnD3l0NVlz7s8aNEFSG3uzH3fDWm4hWHzt9uoc&dl=qEszeq8SBDPIjFvfoLUmQa1OGEezdSAPcxheJXPSzHH
29-04-2022https://vk.com/doc722551386_632617929?hash=R6pyVu4ACDSdzxUibeEUo20skLOr0YXLH6pLmEqo2RT&dl=KbwamDqcDftvO03GZJhg7aTeYa95Kg3Nkp1pjoLqJGohttps://vk.com/doc722551386_632617920?hash=zYqIvqzZzzZ3Y4CmBudzFxHVmZb87cIbMgZhbVsqZwX&dl=FNdrhzlbh8E793Y3sQKB8y7v3bMu5Bz0gURmJXCEW28
28-04-2022https://vk.com/doc623586997_637796401?hash=uXJqBq3DkLCdQzr5cLbZ7hIyocZQEjOoIWurVnY3Eqo&dl=EIvGnVDJ1FLAKgZhaulNgPyTy2emk0lrEdXKewGVrFThttps://vk.com/doc623586997_637796405?hash=ZMPZRft8OE4WcB68sq1yeKB2ENgNyDm8WZrkQHl0ur0&dl=IzEhwlfXv31gUovK4iTulINCxELlRZDKO3wg4O1Wl9g
27-04-2022https://vk.com/doc623586997_637708951?hash=7KTxbONBhi5tg5F7QafhI14MLwmsqNZPqLFt7hSZwOw&dl=BhHRpW8RFf6WLD2UzerJillZwHzuyddUKnyym5nVUgThttps://vk.com/doc623586997_637708900?hash=x5BErk0cf34I4UQnioICK9pVyfkQqONhahyh53CJ8Dc&dl=yxRiRBj09T0jbm6Fylr0MNZNTTyanrUdKgDU4k9XbK8
26-04-2022https://vk.com/doc623586997_637619414?hash=Xs1dHYLfTIYVKxRanxv0m85i2RRjFATJYXNbeZQRZCP&dl=X3sSVlF1CBSWw6BFsDNUK8vmSbIGqWtGZeqfXaEOzCPhttps://vk.com/doc623586997_637619383?hash=ecKqDZJcnzebIf3zdnIz0gcFCeuyBC4KJ02LX3CCXss&dl=I1vtFeEkMOpGRUENu1qY2MhslO8ZTQreVWmZz4CGna4
25-04-2022https://vk.com/doc623586997_637530244?hash=DyCMHJ4px4aNYIFmXPHgEX9qVkSbaJ7NfZ9xxEaBavH&dl=fUo8UvAjL8znVpz2DczQ6Ab44Lz0oXQwWVJUmkUcXkHhttps://vk.com/doc623586997_637530209?hash=PZ735IVRhRDX3J3Z50QfepiJrwU2PGMlq7bjwISpmFc&dl=F7haQkHsYKGZbEcwZ9F2F1GAWZq7tCJ4m593rkkells
24-04-2022https://vk.com/doc623586997_637451388?hash=byqFpuZDAZ1NvGzM8xHRawucuar0P7S4WdEWUfFrZ6X&dl=t3yEJyniSUW7QQ2LFu3fCP0jIuoKqngpUe6dYeVBEvghttps://vk.com/doc623586997_637451364?hash=4UCgzetR7tWbUEJbT1yOvIyCqxu6uQIzJUNvSyLIV80&dl=V5uXN3DfcQQ4P7rMlM7e93XmXbdPZvZep6NNgvwZmJc
23-04-2022https://vk.com/doc623586997_637367886?hash=UZlOZzKwr1ugWrMfRU4GJot8sFeMumFdWWJQQdjzOMT&dl=e0LB3pgWLmhR4Nnz02LRu9Whb1fDp3HG8sZomOGcDZPhttps://vk.com/doc623586997_637367898?hash=OzVFOn5VAxtMBwDUPy5EJzHG3dZzf8K3ythwN7JXW3c&dl=jkQFhPmIbxnNzKpKU9SYQRZHLDMJGSkesXeLR0ivzz8
22-04-2022https://vk.com/doc623586997_637277727?hash=2beMXn9HQD0PclfdqG4QYZ2L9nizWYgoPzzoLEspcm8&dl=vXSZ9VzZIOm5dWBDGOctnoZwmzuIyHiJHM337isz0rohttps://vk.com/doc623586997_637277710?hash=xHGLLiNg2iwWiZ9aVzjz5mCA25M2SKdW3N1QEzO1pq0&dl=kI2BpS5lw1iLJXSbettD0bZOf0QY6kY8DqIHRwjC1t0
21-04-2022https://vk.com/doc623586997_637190100?hash=6mjWxZAZBePRDFxwKmGli8Yd3CPys8pY5AnUacUDbaT&dl=8z2NrzuZg3ou3B4FOnYgStsSg3N8u8uz8W7L5GZqo5Xhttps://vk.com/doc623586997_637190100?hash=6mjWxZAZBePRDFxwKmGli8Yd3CPys8pY5AnUacUDbaT&dl=8z2NrzuZg3ou3B4FOnYgStsSg3N8u8uz8W7L5GZqo5X
20-04-2022https://vk.com/doc623586997_637102258?hash=kOcLzfo2KKzAoVMg2Gb0mUicmazoARp7Yd5vRTrYbIL&dl=I9A31JWR6o0FZwZ56AxgGIzs7NbE2QDMEHFVFJSHC1Lhttps://vk.com/doc623586997_637102248?hash=YLC9fpzUDoZvjw4gUbLz58fePZtQuSzAJJBbfGhfV14&dl=KhdhuU3Gtcu3fWHrfMMipvOdZGL4PzTWMLSM7grxJwc
19-04-2022https://vk.com/doc623586997_637015636?hash=eWpAV7GzZGouMCHUmJYOz9wcZ4Oau7G6d5BNjpxHig0&dl=vvkvVkHn9A334zimZHztHYnSai8htnCDnuGGNIsboe8https://vk.com/doc623586997_637015626?hash=NeVe8quvTwcNuKaXH2tIK0MheUTRHoxnmy95Jbex5HD&dl=2lgxeN6KVmyaQt9YGgs9wXUQyPEj1OIgHeCxgTHDEnH
18-04-2022https://vk.com/doc623586997_636925131?hash=5vB1GVmdjNUrne6yDIRKb6LHJYKPDzAapBNf6hSbLQg&dl=MNZQ9OOt27nMgzkeW2BhdilujvGMkHNkf0GqhrvIAPHhttps://vk.com/doc623586997_636925131?hash=5vB1GVmdjNUrne6yDIRKb6LHJYKPDzAapBNf6hSbLQg&dl=MNZQ9OOt27nMgzkeW2BhdilujvGMkHNkf0GqhrvIAPH
17-04-2022https://vk.com/doc623586997_636847667?hash=JNTiUkbYllTkV2P5zdTClFugz1tTQb8bsYZHDgNFoas&dl=ZEOG68JKV5Nowg4T54PYNqiboGlA2BYHhX9iKvnXGjLhttps://vk.com/doc623586997_636847645?hash=0sIYljpaFtLgN8KlRNPakHLDBjWpTCKuC3aveUqqJtT&dl=tYNSQAez25VAZ64IOQzCae7Jg3lvJjsb2cs3qvWLAHP
16-04-2022https://vk.com/doc623586997_636765020?hash=DnRFH8goZjydSY9MP6ciAQGbzAuy37ypDxelJRQjgHs&dl=DOL4mpjal7WfGfHpjWTeFQ43VDk57HX4DBjwAEsuSRghttps://vk.com/doc623586997_636765026?hash=oZOA0oOr2QZeThJde40g4NZKaemTJeNZTZMktAGCW3P&dl=8fQox5IHJXqzVf2mbAiohaXB7YYXpe5LPNfT0VnH1Ok
15-04-2022https://vk.com/doc623586997_636676048?hash=mtdO418H48tspjKVUGkZBINDJ8CQyXD0atyyBZznEZo&dl=Xf1oRmGSyQh3B6ulQvLWJUSxDqK6GxukiMhk49MdEfThttps://vk.com/doc623586997_636676043?hash=zSGf6RahIj1xqFrK5cKa2tNw8ONoOReebaYi3lwOA74&dl=9R3az49X3Li6qZZzFIxJEISKBQrUucMYoCziDduHcKg
14-04-2022https://vk.com/doc623586997_636588937?hash=V6T0E2lRGyla5Fb3Qa56DBXmrUnE5nNNj2yP8R0HgM8&dl=krfwqXaHP8R1TTHzjkoZ3faEyMgghpzOh8fzIi2ZgNHhttps://vk.com/doc623586997_636588927?hash=O24WNMDiY662zRpKyvhee6fnlbouWin93GEHYK32Y1L&dl=OqhVz7Vpasv7gFuErVRXW1FGFDky2zD6x9FhIXPr7rX
13-04-2022https://vk.com/doc623586997_636501131?hash=ohMI4ZS4kCrRM2jralBZAUKUNERizrCM3VA7UWYB6No&dl=cZat8YhxTig6Q4aGLAN9izg2ybfXmaoTZ5dkOr4L8eHhttps://vk.com/doc623586997_636501098?hash=bFaRy6w0ofNrXQX2KFuwa0szciTbgFzjyFerfaqVIvk&dl=nRGZhBtzez9OZKuv2o958TKVgppb0TnzVJl1mjOGcQw
12-04-2022https://vk.com/doc623586997_636412214?hash=9BA2hHP0hTQb59Am7YAui2z4wG5oqqMzv2OYVrzIguc&dl=FYDd8nBOHfu0WwVUFipe0sMAljI5RQwyj7A1NY6nuJzhttps://vk.com/doc623586997_636412202?hash=DcTaPPpRQOHvqZMZ2H88Z4CL4dY4n6mAlhHNXLkYNEL&dl=l6pS4CSfulspO8VNdXuzvounhAhgYkTGLitfpxDvO0z
11-04-2022https://vk.com/doc623586997_636323044?hash=9aa24bf286816bf61b&dl=54939f07b892e95d05https://vk.com/doc623586997_636323026?hash=e1f7474659c2c93807&dl=323a7d664294b85dba
10-04-2022https://vk.com/doc623586997_636243390?hash=1f1c9da80d6d3b2a1b&dl=a70e0cdb68d0b8c14dhttps://vk.com/doc623586997_636243327?hash=12855cb985d55445e1&dl=f73275d0cf2db9e261
09-04-2022https://vk.com/doc623586997_636159822?hash=f41d87d64fbda4c0c1&dl=82fb415f64cc7aa7dehttps://vk.com/doc623586997_636159829?hash=ef374281dffa21c681&dl=f37f77eb018ff0f929
08-04-2022https://vk.com/doc623586997_636070807?hash=7b51aa77635f0096fe&dl=252228eba87ba6fabchttps://vk.com/doc623586997_636070803?hash=954301718811225889&dl=22c23388af262c20c4
07-04-2022https://vk.com/doc623586997_635984064?hash=2767d7bf126bc98a05&dl=29b9ce55eaa648bd4fhttps://vk.com/doc623586997_635984056?hash=94698d13c376cf1f96&dl=0b0c6cc79fb01c7ef0
06-04-2022https://vk.com/doc623586997_635897267?hash=aa8840a794c96b4a43&dl=6245a965a8019a1a0ahttps://vk.com/doc623586997_635897219?hash=dc6997820bf33a7ed3&dl=b7d1df02eebf25e435
05-04-2022https://vk.com/doc623586997_635811293?hash=99e2edd508284178f8&dl=45682927d956f63ba2https://vk.com/doc623586997_635811245?hash=9df553b5ae7b5806e4&dl=fc917bd5f92bfc6a00
04-04-2022https://vk.com/doc623586997_635725181?hash=f301fe90657781597d&dl=f31737c331ae1a28bbhttps://vk.com/doc623586997_635725160?hash=06729da1c4405a6d44&dl=3c444f425fec697732
03-04-2022https://vk.com/doc623586997_635647076?hash=fc506d6c2c1ff4201d&dl=cd429d0523791d975dhttps://vk.com/doc623586997_635647050?hash=a95ee46b27a621a1a0&dl=31622e10fe08ff28c5
02-04-2022https://vk.com/doc623586997_635566017?hash=5f7d371f57012f8600&dl=25b2cf214d3317a354https://vk.com/doc623586997_635566010?hash=a590c65116d48ddda9&dl=492514c4a3866d9972
01-04-2022https://vk.com/doc623586997_635475066?hash=70d7526638d0e531b1&dl=5e1906aa8e00f4298ahttps://vk.com/doc623586997_635475056?hash=a3f0a4b8cd2086775f&dl=1cceb722644ed194e0
31-03-2022https://vk.com/doc623586997_635385779?hash=f606a353796f5fa0c1&dl=80156b4f4d06bf9280https://vk.com/doc623586997_635385755?hash=63817586bec9fccbe2&dl=cbe0eb53a62a123ba1
30-03-2022https://vk.com/doc623586997_635293944?hash=5d80e925f47f5a4aa2&dl=dde8ef40c92da655e0https://vk.com/doc623586997_635294016?hash=3e2f3544ffca4d2f34&dl=a0816d98b7ed17824f
29-03-2022https://vk.com/doc623586997_635203675?hash=625a9d913af2e6c074&dl=0c6274a9c29d5dd54ahttps://vk.com/doc623586997_635203657?hash=08792f9f486b529606&dl=ea67853ca7a609b0b2
28-03-2022https://vk.com/doc623586997_635112400?hash=30e5f80f564772c7c9&dl=ecb23c8e8fdafeca31https://vk.com/doc623586997_635112393?hash=3fb990506999f68119&dl=9c9f5fa6fe9be9930e
27-03-2022https://vk.com/doc623586997_635034935?hash=7980fdd4d7ba923940&dl=e2f047ae1ddc4abb37https://vk.com/doc623586997_635034922?hash=2c144313ff109dc349&dl=af3567da57d6c11124
26-03-2022https://vk.com/doc623586997_634955566?hash=9192028c12ac09ddc0&dl=52095c908dbf6516f1https://vk.com/doc623586997_634955529?hash=f17f1277f0a6ddfe76&dl=b5bf7b9f02dc085012
25-03-2022https://vk.com/doc623586997_634865354?hash=4b30a0e9cda5221f78&dl=70e209f1c7ef4bb0c0https://vk.com/doc623586997_634865331?hash=cea5b0434e51e3874f&dl=9af4f1114316526b6b
24-03-2022https://vk.com/doc623586997_634772923?hash=ccf59950bc63e0649f&dl=cc2a7b2f28bd1b832ehttps://vk.com/doc623586997_634772895?hash=44a1b6a64b67471368&dl=865422308c6aec11bd
23-03-2022https://vk.com/doc623586997_634683688?hash=5d05e9107c82812d9b&dl=c1628511140cee282ahttps://vk.com/doc623586997_634683617?hash=6b654c131b80b3cecf&dl=9222c933b905d1c188
22-03-2022https://vk.com/doc623586997_634595895?hash=a9790922431f768b13&dl=3f206a91f82618aeb1https://vk.com/doc623586997_634595879?hash=07410b8f8caf9f7613&dl=b8e8614acbd22734f5
21-03-2022https://vk.com/doc623586997_634505770?hash=50d2350e081eb86edb&dl=3e03f788dab68439c2https://vk.com/doc623586997_634505741?hash=aacfcabe14346eb66e&dl=664d044c70f956521a
20-03-2022https://vk.com/doc623586997_634426133?hash=b17735f74aa5d0bb5d&dl=bc095d98d92b5ba82ehttps://vk.com/doc623586997_634426120?hash=c3caef4546440feab1&dl=771dcec81a41f69b44
19-03-2022https://vk.com/doc623586997_634341195?hash=b2b98b97d81bbc3fe7&dl=74ed5e4f463623b68dhttps://vk.com/doc623586997_634341167?hash=35097f8806bf234bcc&dl=f89608ca1b6218a2c5
18-03-2022https://vk.com/doc623586997_634252321?hash=4eceea82041ebcaafb&dl=393fddbcca50beafa7https://vk.com/doc623586997_634252299?hash=28a8b78839dcf17dd7&dl=32479efb0c00ab849d
17-03-2022https://vk.com/doc623586997_634161610?hash=115c380fe9bd05909d&dl=d44dc80f8e048bb170https://vk.com/doc623586997_634161625?hash=e241eafaafd3532b32&dl=6007009f111f47abeb
16-03-2022https://vk.com/doc623586997_634075457?hash=cd221da7406a2dd205&dl=65e3a7de791ec70459https://vk.com/doc623586997_634075441?hash=6800e361f68a297805&dl=1a36170b869bcc4039
15-03-2022https://vk.com/doc623586997_633985336?hash=e4df2c70ef81177c6a&dl=00110bebbc656e412ehttps://vk.com/doc623586997_633985327?hash=5f56c639d82dd07541&dl=769231e809d8733e00
14-03-2022https://vk.com/doc623586997_633894293?hash=d4daed3585208a8db8&dl=b8c476dc213da70396https://vk.com/doc623586997_633894288?hash=b654698aa69c1dd1da&dl=a3515d88969841f8be
13-03-2022https://vk.com/doc623586997_633813163?hash=18b5f4198d69001739&dl=b19c35faf6a3f86bf0https://vk.com/doc623586997_633813178?hash=39a0ac27826ae32f84&dl=b843b1c989cdf32c6e
12-03-2022https://vk.com/doc623586997_633727682?hash=ec0ea732f34862ca90&dl=39a0e03c70c36c6ed3https://vk.com/doc623586997_633727674?hash=6719d0354aa7078929&dl=c7a996b5c10fe590e8
11-03-2022https://vk.com/doc623586997_633639776?hash=4559c4225342fc66c7&dl=5b649c018438c7bb0ahttps://vk.com/doc623586997_633639763?hash=c9771d677d843168a0&dl=74a51757dbce4ba136
10-03-2022https://vk.com/doc623586997_633550787?hash=bb32f18db6db0f7994&dl=0343866c78cda6147ehttps://vk.com/doc623586997_633550779?hash=e59839d81faa071f36&dl=71a0ecb29fa79a3a9e
09-03-2022https://vk.com/doc623586997_633461660?hash=fbf54b74e6d8a97c5e&dl=19b05b88caff80f12bhttps://vk.com/doc623586997_633461637?hash=ff5c39db7642dbbe1d&dl=a9828b0beaf8a98414
08-03-2022https://vk.com/doc623586997_633371020?hash=cf579cc339511f3a09&dl=c9f610b34cef5fa333https://vk.com/doc623586997_633371049?hash=d60be1e5e7b35d8727&dl=3a21f5429d4e42e999
07-03-2022https://vk.com/doc623586997_633284659?hash=690e3ecb7cc7abe910&dl=d4f27508f58c59e48bhttps://vk.com/doc623586997_633284670?hash=717316bbc1fac0c8e4&dl=1f94a9f1d27f533ce6
06-03-2022https://vk.com/doc623586997_633207101?hash=ac9f6bed3af5b74878&dl=d14351e5d66465b4cehttps://vk.com/doc623586997_633207093?hash=374a720627e4b3a538&dl=9d2de49e1b56cd902f
05-03-2022https://vk.com/doc623586997_633121903?hash=dfaa654bd6c671277e&dl=353baed40105b60973https://vk.com/doc623586997_633121976?hash=d09ec5d4557dd7503d&dl=fb6d57ae2b13d06748
04-03-2022https://vk.com/doc623586997_633036313?hash=2aed3d32ccfb10321f&dl=ac6b23428043dbfdd4https://vk.com/doc623586997_633036294?hash=02229c080382db128f&dl=4f3853a3c78966e9bd
03-03-2022https://vk.com/doc623586997_632950427?hash=74d755f048281db190&dl=68d516cf1a93bb291bhttps://vk.com/doc623586997_632950405?hash=d97a0de27c8360fb46&dl=367c12f09c0980f792
02-03-2022https://vk.com/doc623586997_632860216?hash=9016c30d57e0e1b28b&dl=7f64ab54e52ccbefe3https://vk.com/doc623586997_632860215?hash=bddecb75b524cc9bdf&dl=82abdd165d5d4bacbb
01-03-2022https://vk.com/doc623586997_632770698?hash=67c1a2298b517130d1&dl=9f50d850dd27305415https://vk.com/doc623586997_632770695?hash=94f3a0969254607f78&dl=3560e131d043b92e64
28-02-2022https://vk.com/doc623586997_632676563?hash=ae00aeca3d85d5a9c7&dl=30dcbe6b6594ffb7e6https://vk.com/doc623586997_632676556?hash=a1a71e12981b73f4b0&dl=c21517c972a033671d
27-02-2022https://vk.com/doc623586997_632592614?hash=4d50896e87f8ca6dcb&dl=20b6a5a8cbbb7e6766https://vk.com/doc623586997_632592544?hash=3623519137b5bc8c4a&dl=07c32f1e9530929842
26-02-2022https://vk.com/doc623586997_632512694?hash=e8940f720a880c8720&dl=72031d68bec3dba129https://vk.com/doc623586997_632512668?hash=c940f9f5a5bea39742&dl=9371eb9625aaab4513
25-02-2022https://vk.com/doc623586997_632420844?hash=5d36bbb7820c1b4fb3&dl=a6706cc369aa63dbb0https://vk.com/doc623586997_632420807?hash=e2f7d7ba3c8b901360&dl=0f1f55555eef843520
24-02-2022https://vk.com/doc623586997_632320264?hash=3b9a87f940eb6ce4b1&dl=a3aef7b79034b020f4https://vk.com/doc623586997_632320229?hash=53a912a521af181e7a&dl=10d16b6dc078d68dd4
23-02-2022https://vk.com/doc623586997_632229312?hash=ee101f78215ac2fdf4&dl=504de8fb94380f8e6fhttps://vk.com/doc623586997_632229304?hash=67663246720f2c6d39&dl=d99bd897bae5050f2c
22-02-2022https://vk.com/doc623586997_632135447?hash=eeb422f4bf71a544ab&dl=9b3d43c72d901a006bhttps://vk.com/doc623586997_632135457?hash=c47453aa6ed93bc2ec&dl=2816ba306accfda836
21-02-2022https://vk.com/doc623586997_632041363?hash=d401512e3679e5548f&dl=535164b6654532572ehttps://vk.com/doc623586997_632041354?hash=7ba07d3138a09792af&dl=dfbe4b3070bb0017d9
20-02-2022https://vk.com/doc623586997_631956899?hash=58cbf62a8bf8ded811&dl=b2cf70068bb1697919https://vk.com/doc623586997_631956875?hash=fc05df77d53362bf55&dl=27634ba87a25f29b57
19-02-2022https://vk.com/doc623586997_631872743?hash=c56159a79c58eb8049&dl=dc9ae8b059aa8b669chttps://vk.com/doc623586997_631872720?hash=6d3b4e1f6b16565cea&dl=93112b5dd2ee85587f
18-02-2022https://vk.com/doc623586997_631780237?hash=f8d796bf37f211a1f2&dl=d4f0767a5ea607e8eehttps://vk.com/doc623586997_631780237?hash=f8d796bf37f211a1f2&dl=d4f0767a5ea607e8ee
17-02-2022https://vk.com/doc623586997_631691440?hash=31438c023c7f1ac12e&dl=fab88c7610dc30fa4ahttps://vk.com/doc623586997_631691349?hash=7a390c94613abe7e50&dl=052b1942beeea10b91
16-02-2022https://vk.com/doc623586997_631602689?hash=ebeb09b653e1213531&dl=9303c372da1f5abdddhttps://vk.com/doc623586997_631602658?hash=8d7b89bb8a5a064a12&dl=a4aba6b7ab4c35dd88
14-02-2022https://vk.com/doc623586997_631415729?hash=2f1bfe7eacaea68467&dl=3af1321bf8afc10d39https://vk.com/doc623586997_631415699?hash=167ac4767e207eb5c5&dl=cfa876f0efb064690e
13-02-2022https://vk.com/doc623586997_631334241?hash=bfb9482799f2192b5d&dl=28c07d53faca130fafhttps://vk.com/doc623586997_631334216?hash=5a0a38e799553c3222&dl=8ecbde618e2a72d5ba
12-02-2022https://vk.com/doc623586997_631250317?hash=685263735ca5a089e0&dl=dbc4b79c9039ea8a7fhttps://vk.com/doc623586997_631250293?hash=6802eec918e040f145&dl=12639b687f1ed442d8
11-02-2022https://vk.com/doc623586997_631154353?hash=515e1d2c8dcb9f3f25&dl=f3e0e66d3cbe8a38a6https://vk.com/doc623586997_631154317?hash=9893995ec2026baef9&dl=a1e60a6a27a410c9cc
10-02-2022https://vk.com/doc623586997_631056256?hash=51d8cb60119b1d3201&dl=c36bd1ae87860a7381https://vk.com/doc623586997_631056236?hash=c1e9d7948173ca8e92&dl=8526885279313b588f
09-02-2022https://vk.com/doc623586997_630954060?hash=33297fe3079e39f0b1&dl=8319da76727ac49a2fhttps://vk.com/doc623586997_630954058?hash=2aab10f73f486361f3&dl=e13d3d2b182f1d2456
08-02-2022https://vk.com/doc623586997_630856954?hash=c3bedd9423455228f3&dl=b26f6a03da6a08f943https://vk.com/doc623586997_630856909?hash=b8f56b0bb7964651a6&dl=fd8a9ca64b1857949b
07-02-2022https://vk.com/doc623586997_630759997?hash=3ebfbc0d727d6ddcd1&dl=7281a7250358122ae5https://vk.com/doc623586997_630759979?hash=12c1abb4ec47b43134&dl=cb440f13148827a152
06-02-2022https://vk.com/doc623586997_630679690?hash=9e8a32075a6f7bba3c&dl=cd95380f7d4bcbb878https://vk.com/doc623586997_630679663?hash=02b24bd27cec09aec3&dl=946f8f2cbedae1aef9
05-02-2022https://vk.com/doc623586997_630591943?hash=43909c9f3ac373ab8a&dl=d7e7344250bf7dd397https://vk.com/doc623586997_630591919?hash=fddc39bede002ab303&dl=ae43e1eab1f60ef946
04-02-2022https://vk.com/doc623586997_630504130?hash=20d3cbcc74c5ac5053&dl=f688a41aab79c40ddahttps://vk.com/doc623586997_630504089?hash=cb5894c3b98f781361&dl=31065670af5a75c69e
03-02-2022https://vk.com/doc623586997_630404130?hash=5be797026d01f8ff29&dl=2b45b8e90092e5db31https://vk.com/doc623586997_630404120?hash=4297020ebb1c34a92a&dl=360ce6b7944c7dfcb4
02-02-2022https://vk.com/doc623586997_630304652?hash=3446cb076acfccc70e&dl=f4bda11cf24cf01d66https://vk.com/doc623586997_630304676?hash=d14447e837cf368f9c&dl=65bca3efea4b85f345
01-02-2022https://vk.com/doc623586997_630205104?hash=4abdfcf3cf307e68e9&dl=a9cbdc42c72f994a17https://vk.com/doc623586997_630205085?hash=93acf7b04e78f6ffec&dl=c1fd13fa6f69a1e9e4
31-01-2022https://vk.com/doc623586997_630100734?hash=a458f351406754143d&dl=3068acdd477b566f6ahttps://vk.com/doc623586997_630100787?hash=156441bf81167175a5&dl=4b082d490b1eba2cb3
30-01-2022https://vk.com/doc623586997_630013918?hash=5d8414cef028521736&dl=1bca521e9612abaa33https://vk.com/doc623586997_630013935?hash=233c5a1662d8dc3242&dl=ef413a66857819cff7
29-01-2022https://vk.com/doc623586997_629923898?hash=e0373f356de7e656a6&dl=fbf6286407a50f202fhttps://vk.com/doc623586997_629923860?hash=daed12baa7a3f6eaf8&dl=36691285ca7c587c2d
28-01-2022https://vk.com/doc623586997_629825332?hash=4c23657fa80e90381e&dl=494460a7874006fa58https://vk.com/doc623586997_629825295?hash=e255f7508b9d23a429&dl=54dfbb42346e31c425
27-01-2022https://vk.com/doc623586997_629725493?hash=f0294a401839a7df6d&dl=9daeabb15f339be229https://vk.com/doc623586997_629725501?hash=c153a0c3e2453a61d6&dl=98de9c665ecf5fa500
26-01-2022https://vk.com/doc623586997_629631182?hash=c1d2905ab9938c1fd4&dl=693170dc1e0d9ab205https://vk.com/doc623586997_629631133?hash=895bee01e50943ab26&dl=d9856ebd8a326c506d
25-01-2022https://vk.com/doc623586997_629535323?hash=b578153948da3a22c7&dl=0c171bfaf68638ce32https://vk.com/doc623586997_629535302?hash=3f44902a74c6b7b729&dl=9888dcb3e5e2de0ef0
24-01-2022https://vk.com/doc623586997_629437401?hash=93e6794f513827ec2c&dl=7fcd682c956ba4de3dhttps://vk.com/doc623586997_629437548?hash=6469d0cdc74f5ec4ff&dl=476ed528092a8b7be9
23-01-2022https://vk.com/doc623586997_629353141?hash=e3c03b1fa3e98c3b93&dl=7b359d420732c3dd31https://vk.com/doc623586997_629353151?hash=22d20286af11686aaf&dl=6b7d77056b7e15d0a5
22-01-2022https://vk.com/doc623586997_629266900?hash=8dece0a31e47f7de59&dl=5b54751e669e25252bhttps://vk.com/doc623586997_629266873?hash=61c6314aabbe28b719&dl=a96f7a14134bc46638
21-01-2022https://vk.com/doc623586997_629171231?hash=f6ea586e00297175ab&dl=935d3a2cd36a7d61ebhttps://vk.com/doc623586997_629171195?hash=fa88ee316bf076e0b9&dl=b3c528a6ec7056c4c6
20-01-2022https://vk.com/doc623586997_629077453?hash=cfd40d9ab3e8c1748c&dl=b92747f90c3fe017f3https://vk.com/doc623586997_629077421?hash=7503c4643ac6c76510&dl=5a88b06fec6b2b03f7
19-01-2022https://vk.com/doc610977075_631055536?hash=17dac8a795af74d853&dl=b549e9de47dda9a234https://vk.com/doc610977075_631055522?hash=825cbf670c3ae85118&dl=64aab1ca520b16c477
18-01-2022https://vk.com/doc610977075_630963084?hash=fd0174fdfc1a1b310c&dl=b15f6e8b809ea39d07https://vk.com/doc610977075_630963094?hash=b798753163da6efa25&dl=838b45721e0befbfbe
17-01-2022https://vk.com/doc610977075_630866051?hash=95b3d62724e5e7c167&dl=9d1d89d0039f187338https://vk.com/doc610977075_630866088?hash=0cbe693c89bd495848&dl=149d01caedd5c32fd0
15-01-2022https://vk.com/doc610977075_630691573?hash=5d1a130ec4988ee778&dl=4a5b84395eace453c3https://vk.com/doc610977075_630691586?hash=200c0cd9451d3253d2&dl=7f7130f497a2389a62
14-01-2022https://vk.com/doc610977075_630599028?hash=f59359287038d27eae&dl=b9fb1c5d15edec5815https://vk.com/doc610977075_630599021?hash=1ebc41455f4beb6b1a&dl=f0f06c0e6514cc0b3a
13-01-2022https://vk.com/doc610977075_630505099?hash=51f23528a37bfab65d&dl=23c96aa4c55527a2b4https://vk.com/doc610977075_630505124?hash=6e61721f1690f06e1d&dl=9118512d9501280b08
12-01-2022https://vk.com/doc610977075_630320511?hash=9f9c6d10be4ef3e753&dl=856758d67a983e772fhttps://vk.com/doc610977075_630320507?hash=cf4a1ffdb3103a69b8&dl=2810a1295f396c4fe7
11-01-2022https://vk.com/doc610977075_630320511?hash=dfbc0c6db2e2fb6d6a&dl=727d229f68d7a9023chttps://vk.com/doc610977075_630320507?hash=0ee830bec997992441&dl=f5616122cb0c56df2c
10-01-2022https://vk.com/doc610977075_630226815?hash=26b8833981f51a9405&dl=83c7768cd5d79a9e88https://vk.com/doc610977075_630226779?hash=8feacd924cabc58ded&dl=7dfcf65a826e65c9b3
09-01-2022https://vk.com/doc610977075_630144313?hash=794b0c30a99910b40c&dl=0935b10d903f6a76ebhttps://vk.com/doc610977075_630144292?hash=00c2bbb7be4c562dae&dl=dfba54569ceb545141
08-01-2022https://vk.com/doc610977075_630058424?hash=e400c29f40290d819e&dl=a04c398f303afe4f86https://vk.com/doc610977075_630058392?hash=33276ddf3cc4b94997&dl=c3e470695d91c367b5
07-01-2022https://vk.com/doc610977075_629970561?hash=c3fcf3a0d73020d558&dl=d4ebbfa4b3f766b889https://vk.com/doc610977075_629970572?hash=4c81b4bf633bd2dfeb&dl=1ea2d40872a0bd1d5a
06-01-2022https://vk.com/doc610977075_629875594?hash=552d55323ece6a7e03&dl=2c5f74eb4480977845https://vk.com/doc610977075_629875555?hash=679a5598ccdc69442f&dl=c48c0e58cc20f6c695
05-01-2022https://vk.com/doc610977075_629784798?hash=f0990f7759be9befe4&dl=e5fa5e33b0dc5e4feahttps://vk.com/doc610977075_629784789?hash=fc71ba3d2050512d09&dl=ecf5bbf9014c4fce0c
04-01-2022https://vk.com/doc610977075_629697637?hash=79ed17771b0cc910bb&dl=4fd8d31b07b200f369https://vk.com/doc610977075_629697626?hash=240c1a69f9b0241083&dl=30fef964a4f1d4bf06
03-01-2022https://vk.com/doc610977075_629613197?hash=eb6418bd617fcd8b3e&dl=05e35fb76ea78fed4fhttps://vk.com/doc610977075_629613161?hash=1cc403bb10dd5428a5&dl=947cb2142b0d7302db
02-01-2022https://vk.com/doc610977075_629531116?hash=ea5249348d21c3d34e&dl=956e986cbc33c3b0d3https://vk.com/doc610977075_629531104?hash=006abd0e782160635f&dl=b73145060592e573ef
01-01-2022https://vk.com/doc610977075_629453281?hash=1f29338c07cffd14da&dl=fbe0d88c2991043f4fhttps://vk.com/doc610977075_629453266?hash=4769d2280782cc0502&dl=beb48c52bc8380069f
31-12-2021https://vk.com/doc610977075_629310599?hash=0f58669e9262f50fe8&dl=84e252d67471d775d0https://vk.com/doc610977075_629310590?hash=afeb05be95acb14735&dl=1e67e9a2cce17015e3
30-12-2021https://vk.com/doc610977075_629201903?hash=4cb4ac9c324429831d&dl=32be7fef6dbeee5645https://vk.com/doc610977075_629201899?hash=ffbf2ba72bf92c3da1&dl=d06686402ca1f19677
29-12-2021https://vk.com/doc610977075_629089416?hash=6471e9baed988a1c5d&dl=6acfc09d7c0500a4d7https://vk.com/doc610977075_629089409?hash=7fa6427e59be356c07&dl=de49732bbf4c36dbb7
28-12-2021https://vk.com/doc610977075_628978262?hash=92276b3be84dcaf9e3&dl=15459529f9579d43cahttps://vk.com/doc610977075_628978237?hash=d9b95349858d977cbe&dl=28e6188021af9ea24a
27-12-2021https://vk.com/doc610977075_628866167?hash=245d3b42bb1881d6fd&dl=1911ecfda90296e024https://vk.com/doc610977075_628866238?hash=08f3ee6ae49485a996&dl=ecba7298c14b4c8ed9
26-12-2021https://vk.com/doc610977075_628767255?hash=b6b8f0dc99bbe0c2a6&dl=9345548b38e406534ehttps://vk.com/doc610977075_628767227?hash=862b49565f5ae594c7&dl=e00f7ac3e0c48f2a0e
25-12-2021https://vk.com/doc610977075_628672847?hash=ef778674256daf164d&dl=28f994556c5bddc215https://vk.com/doc610977075_628672833?hash=28c15d4fbe92584f86&dl=fcb6deed4e0a8f2a72
24-12-2021https://vk.com/doc610977075_628565768?hash=64e644490bfd530b0f&dl=8825d05a8575d4d37ehttps://vk.com/doc610977075_628565743?hash=432f755a12ae136ac9&dl=d4a194eaf1bb16daf5
23-12-2021https://vk.com/doc610977075_628461271?hash=87481d4f42a5144c61&dl=2d00a2753e28d249dehttps://vk.com/doc610977075_628461196?hash=e74618a2ba0a44edef&dl=335b5a3f3a2404d8d0
22-12-2021https://vk.com/doc610977075_628355440?hash=8d2a6a8acc86e9d0f9&dl=2b2963ef77a65f39dfhttps://vk.com/doc610977075_628355402?hash=f3f39ac957b60a8d54&dl=9ff54b6af95e73390f
21-12-2021https://vk.com/doc610977075_628252158?hash=7c726a3566c9a264f3&dl=597233989f08e958b8https://vk.com/doc610977075_628252140?hash=624f868d1f7c169f22&dl=43ec01c6b7ba27276e
20-12-2021https://vk.com/doc610977075_628144612?hash=5a9a630a27556a0dfe&dl=2fc06f003be26dd734https://vk.com/doc610977075_628144209?hash=ae402105bfd1a31924&dl=05e3f0a4bdd6ef7f90
19-12-2021https://vk.com/doc610977075_628049754?hash=f0ed2b681c3b7b5aaa&dl=739e0f415e3392211chttps://vk.com/doc610977075_628049742?hash=5293237213d458a80a&dl=f92658570853620c9d
18-12-2021https://vk.com/doc623586997_625908014?hash=9a3e3e6760cf7bbae0&dl=05db2b24f9f8bdb09chttps://vk.com/doc623586997_625908012?hash=b577ac4c153dd5b8cd&dl=c103a094d7ccbc52c5
17-12-2021https://vk.com/doc623586997_625908016?hash=4977bfca8bf72732aa&dl=0e59293923fb94c2a7https://vk.com/doc623586997_625908015?hash=ab7c0085aa0c9661b2&dl=2e93317700091210c1
16-12-2021https://vk.com/doc623586997_625693306?hash=b2f6f2223bc7e0a295&dl=41675877330e4ecb82https://vk.com/doc623586997_625693287?hash=d49965c0b61b057d9a&dl=a2e24418e67327b48e
15-12-2021https://vk.com/doc623586997_625583521?hash=f6a0eb651a76beb80a&dl=8b08dd6c01ca2131b7https://vk.com/doc623586997_625583510?hash=b7f8a2cbfc893f9e64&dl=f7717b13a020c139a3
14-12-2021https://vk.com/doc623586997_625476549?hash=3b1cd67102ff90d440&dl=e9255e6994194a1122https://vk.com/doc623586997_625476544?hash=b3593f9cab19452d07&dl=ccd404ecb86c668d4b
13-12-2021https://vk.com/doc623586997_625365706?hash=010c41c75aafa9d0c1&dl=8c4759032c568762f1https://vk.com/doc623586997_625365715?hash=8de03321366b27839c&dl=1319cbb0da579f74fa
12-12-2021https://vk.com/doc623586997_625270142?hash=8fff1e36e1fbfc2a1d&dl=aa4bd3111ca1beecdahttps://vk.com/doc623586997_625270148?hash=42a4a2334ae070d357&dl=803460eef2b43aa766
11-12-2021https://vk.com/doc623586997_625175920?hash=84b660d18803d3d924&dl=e71342e4cf77c56a96https://vk.com/doc623586997_625175914?hash=960397d95cdc066b32&dl=124b444676d59882eb
10-12-2021https://vk.com/doc623586997_625072079?hash=8808342d051edaccbe&dl=75602746912d1a64efhttps://vk.com/doc623586997_625072055?hash=1460dc127181aa44a2&dl=22a8dc2f3a0fa770bb
09-12-2021https://vk.com/doc623586997_624965607?hash=fcd692ffe98756c213&dl=e228b7e5a5757e72e3https://vk.com/doc623586997_624965585?hash=1926f4da979ffdb119&dl=08eebe1ab36198dc0e
08-12-2021https://vk.com/doc623586997_624858206?hash=f97213e9bd58d40d90&dl=36c762720ee20f750dhttps://vk.com/doc623586997_624858187?hash=bea3e3027dc24587e8&dl=8c924d47b61682cbc7
07-12-2021https://vk.com/doc623586997_624754248?hash=6b2751f51ae0c057b4&dl=ba20980e33d896ab47https://vk.com/doc623586997_624754255?hash=dfa86fee9c67f27bd4&dl=152831df10cf19b4ec
06-12-2021https://vk.com/doc623586997_624643859?hash=287f790cb7196d3f90&dl=6a8e64afd6ebbdbe53https://vk.com/doc623586997_624643738?hash=630bebcd90c923dfc3&dl=56c84bc5c55791160f
05-12-2021https://vk.com/doc623586997_624545261?hash=266436e3f5532e2793&dl=8787d090600687b773https://vk.com/doc623586997_624545256?hash=2d0870c7682e1f595c&dl=11021977e963d747ee
04-12-2021https://vk.com/doc623586997_624449233?hash=ece97534a6fa36396d&dl=6fed11d1ccf77f4422https://vk.com/doc623586997_624449223?hash=9bc0c282cc3ea4f1d8&dl=4afb88d60d14ea9063
03-12-2021https://vk.com/doc623586997_624341800?hash=57b0e75a6013bff89c&dl=fce96f75b7db922c43https://vk.com/doc623586997_624341797?hash=67bab59bc2ebaab1db&dl=f5d28afb0212381816
02-12-2021https://vk.com/doc623586997_624235189?hash=c3c569fe7ef0d8b78b&dl=c96a1e392a8d7ab588https://vk.com/doc623586997_624235173?hash=9eb75c0f8d2296fc6b&dl=cd1e07c21a52beff14
01-12-2021https://vk.com/doc623586997_624126063?hash=9d24284d47a7f115af&dl=fe1d0e6c4baa76c212https://vk.com/doc623586997_624126045?hash=6792f0e1a6f0fa9524&dl=fd49ef73d476622ff3
30-11-2021https://vk.com/doc623586997_624018745?hash=0e4f0b21de7d4e478a&dl=b885e688da3ff23caehttps://vk.com/doc623586997_624018753?hash=e039a0c10e1332abb8&dl=fd445c439c0e44b1f6
29-11-2021https://vk.com/doc623586997_623908444?hash=ba4529848102aafa84&dl=503e3c967dae4e92c7https://vk.com/doc623586997_623908427?hash=f79bf1490f53577e5e&dl=070303635d7331e776
28-11-2021https://vk.com/doc623586997_623808598?hash=af9df18d16a7b12065&dl=6e28c59087b2da68b2https://vk.com/doc623586997_623808584?hash=93f1a2c45cd32ee19f&dl=4e4fde5494f054c7dc
27-11-2021https://vk.com/doc623586997_623707489?hash=cdcbcfdeaf2b3cbd73&dl=7b7ba98b23d46deb9fhttps://vk.com/doc623586997_623707401?hash=46357d4c5dc30876d5&dl=1266e3316c970c9a9a
26-11-2021https://vk.com/doc623586997_623599255?hash=87f1a86d627d6bba84&dl=3d9c94f6b7351dceb0https://vk.com/doc623586997_623599251?hash=79034faaa723573ce7&dl=59e93e39c4d46fefcf
25-11-2021https://vk.com/doc623586997_623493470?hash=8b1fcc7e1a5b03911a&dl=e580267c452962135ahttps://vk.com/doc623586997_623493488?hash=780ff1a368f8d23281&dl=00ccbceb277d0442df
24-11-2021https://vk.com/doc623586997_623382809?hash=526fe7a3984494c5e0&dl=dc0af0e3a0474cc04chttps://vk.com/doc623586997_623382800?hash=4f8fdba156f2495761&dl=e7e915a87ae914cd9d
23-11-2021https://vk.com/doc623586997_623275738?hash=f3202b2a266970aa0c&dl=6e5ac5537f1ace922fhttps://vk.com/doc623586997_623275705?hash=ff23fc5b3bd3448de3&dl=506821f33cda99f36f
22-11-2021https://vk.com/doc623586997_623164458?hash=5dd8b8d4b21d9a104c&dl=640721a32588964a25https://vk.com/doc623586997_623164430?hash=3ff92d4f3cd146627f&dl=965c5d170a407bc7db
21-11-2021https://vk.com/doc623586997_623065275?hash=f099ba08ec6171aea1&dl=d3d0baa3962176cf37https://vk.com/doc623586997_623065280?hash=94f5cb92e1af8267f1&dl=53d3f236246cc51799
20-11-2021https://vk.com/doc623586997_622968182?hash=f6cbde8118366cfb9e&dl=b32a12f5945be5e021https://vk.com/doc623586997_622968152?hash=a00785c0a419e8db73&dl=7781dd4afbe54f567e
19-11-2021https://vk.com/doc623586997_622856868?hash=68b608be33a6f86e93&dl=acf388449856c3ba4dhttps://vk.com/doc623586997_622856858?hash=22f15d77159934aa4b&dl=960159ddcbd6f1d439
18-11-2021https://vk.com/doc623586997_622746639?hash=5e5b5892311bcc501e&dl=d622885ebc561c7a11https://vk.com/doc623586997_622746611?hash=d0164b7f3a1cccbe84&dl=f5b2dc52611eae5f4f
17-11-2021https://vk.com/doc623586997_622635019?hash=8023d7c8c7b33e838b&dl=35b25a394ccff731f1https://vk.com/doc623586997_622634995?hash=b57b1ce67867058bdd&dl=5fcb4e2673a5611c3f
16-11-2021https://vk.com/doc623586997_622529341?hash=7e3811e0f37ed23d15&dl=858828a7c357389413https://vk.com/doc623586997_622529329?hash=a0e5503bced57bf97d&dl=568ce56a8429134b63
15-11-2021https://vk.com/doc623586997_622417652?hash=7078a5fef99b237e82&dl=514e12698e4571f9c3https://vk.com/doc623586997_622417668?hash=07b5bb11260772e314&dl=901bcfc64ec45cab92
14-11-2021https://vk.com/doc623586997_622317946?hash=f2b0edeef502ebb0ee&dl=28138278c89194ddc3https://vk.com/doc623586997_622317952?hash=ea47a0c706bf7aa689&dl=e1486a6ee6407af7be
13-11-2021https://vk.com/doc623586997_622214613?hash=1c8a07e2c2f08472e3&dl=ce0647e7a07754fc3fhttps://vk.com/doc623586997_622214596?hash=a04c251a59737572d0&dl=f923cd8afd1e5dd5ed
12-11-2021https://vk.com/doc623586997_622098738?hash=6b352acba9bd39f40e&dl=56b1a17fe43957cac1https://vk.com/doc623586997_622098719?hash=aebbc008b94355776f&dl=e496089882dce88205
11-11-2021https://vk.com/doc623586997_621985929?hash=43689103fb10dfceaf&dl=696ee88319736c6305https://vk.com/doc623586997_621985959?hash=ac38e38b531993de3d&dl=d963ddb04de26beddd
10-11-2021https://vk.com/doc623586997_621870591?hash=efc61689ff8e7a2769&dl=8ec72b3fa68616c39dhttps://vk.com/doc623586997_621870579?hash=e070159fac1b32a64e&dl=db09d15aed06a28a35
09-11-2021https://vk.com/doc623586997_621758617?hash=60473beb9bfcf701ea&dl=209bd66beea9388cc9https://vk.com/doc623586997_621758609?hash=09d9e3d9b5e1de939a&dl=b973daeb9d2f4bd30b
08-11-2021https://vk.com/doc623586997_621640461?hash=22cac505154d03dee0&dl=690d30ddbb40b6984dhttps://vk.com/doc623586997_621640448?hash=2f3ff5456298d5cb2e&dl=9a6d1b9b5ab1529dfe
07-11-2021https://vk.com/doc623586997_621538601?hash=b32063f0e9559db7de&dl=5e43a6ae03ec114d12https://vk.com/doc623586997_621538570?hash=d5e3283af33c515fd7&dl=739c35e39f0eb96853
06-11-2021https://vk.com/doc623586997_621437602?hash=736ae617dd7224dff0&dl=da8bfec064a0da7480https://vk.com/doc623586997_621437548?hash=1f8a3b3d6ec30deef5&dl=12cb45dff3dfa980c5
04-11-2021https://vk.com/doc623586997_621229061?hash=747c065ec7affde957&dl=38edf094137bc8ae66https://vk.com/doc623586997_621229045?hash=d9902caa6fde305f4e&dl=6d744ea0aaf8cdb915
03-11-2021https://vk.com/doc623586997_621114429?hash=907d0482e9a25215fd&dl=a2b9e06d048fc21046https://vk.com/doc623586997_621114387?hash=08d6680c310c186cbb&dl=1f8dd4a77525cba3d2
02-11-2021https://vk.com/doc623586997_621004754?hash=f972962a33c1d70af4&dl=f0dede430084ef70fbhttps://vk.com/doc623586997_621004733?hash=8d1234845836785f2d&dl=bd1120a289460c32fe
01-11-2021https://vk.com/doc623586997_620891914?hash=b019febe7f5cda56a4&dl=79a541634a57f602f7https://vk.com/doc623586997_620891893?hash=a09ea26979499f146a&dl=0bb91a469cb9b51fd0
31-10-2021https://vk.com/doc623586997_620796446?hash=8678ec5ec6e73fc752&dl=79b8ef14a63ba3cc03https://vk.com/doc623586997_620796434?hash=7ce48abbebf40caaf1&dl=44a506b4cd826f5309
30-10-2021https://vk.com/doc623586997_620696718?hash=9e24eb3bbfd17a1a9a&dl=dcaf3a495f1c471ab7https://vk.com/doc623586997_620696753?hash=0bd2f073f522984e04&dl=d1cd2fa3d50c880e3f
29-10-2021https://vk.com/doc623586997_620582492?hash=a24e29006e7738107a&dl=03d925296eee6156c8https://vk.com/doc623586997_620582464?hash=ca953d5d5634cc444f&dl=e83054332dcb2975a6
28-10-2021https://vk.com/doc623586997_620471771?hash=386af9a30ff87d5069&dl=1f64a1a23af99ddf20https://vk.com/doc623586997_620471707?hash=716f18505b0f94ec72&dl=a8b3480e3d760cc240
27-10-2021https://vk.com/doc623586997_620357900?hash=aeb48e61ce5e8d51b7&dl=9a9a4173bac432226chttps://vk.com/doc623586997_620357813?hash=4ebbe8318426bd9b19&dl=58ca8b2458ab11fb7e
26-10-2021https://vk.com/doc623586997_620243392?hash=25617a8693b0f4323e&dl=30f951b10bcc8eb1cchttps://vk.com/doc623586997_620243423?hash=615da3b9561566d865&dl=860f3ec2afe4e18f25
25-10-2021https://vk.com/doc623586997_620132192?hash=709d8e643707def5fb&dl=4a37654a9c01073bb4https://vk.com/doc623586997_620132167?hash=1268ed57061deb5891&dl=1613e18d59e6b2ed73
24-10-2021https://vk.com/doc623586997_620030373?hash=34c77bb08b2f4eb882&dl=d6c7b42f23bc5c62cahttps://vk.com/doc623586997_620030514?hash=c94532ab587d5e1b91&dl=74ff104f7df9ea8dd2
23-10-2021https://vk.com/doc623586997_619926555?hash=af73be89ed1049c9b9&dl=2c46965e8aa85be634https://vk.com/doc623586997_619926573?hash=3a6cc21a6be638e638&dl=22848f13735383fb61
22-10-2021https://vk.com/doc623586997_619814751?hash=2899de8fd785d38155&dl=51663019c075af39b1https://vk.com/doc623586997_619814655?hash=59ddba5e4424e75b9f&dl=bdfb57b365dbe36689
21-10-2021https://vk.com/doc623586997_619705066?hash=11bc3859f9dcffc4f7&dl=48a1c94013439975efhttps://vk.com/doc623586997_619705054?hash=60fdcbf3d157b6236b&dl=0b113f77d338388760
20-10-2021https://vk.com/doc623586997_619590682?hash=3c197fd7c2d4983afc&dl=c4a39aaf14e1ba0dcchttps://vk.com/doc623586997_619590673?hash=960572fe666e65132e&dl=dc38e4cfe77468166e
19-10-2021https://vk.com/doc623586997_619483505?hash=1fc8d3f800d1dac88d&dl=5f0aa7af022f08c52fhttps://vk.com/doc623586997_619483493?hash=7342970f5116262c09&dl=a39de266983bdda858
18-10-2021https://vk.com/doc623586997_619369580?hash=320615dc5564924041&dl=f0992c1caa46b53338https://vk.com/doc623586997_619369572?hash=0002549b4b65341b78&dl=05892090fb14645243
17-10-2021https://vk.com/doc623586997_619267494?hash=1860a24c37306cd8e5&dl=95f02826782642beeehttps://vk.com/doc623586997_619267479?hash=925556eefec813e365&dl=6104b12f58c9da6f3f
14-10-2021https://vk.com/doc623586997_618938576?hash=d3f58bf4b5667db33f&dl=0e98e7b65792e436a5https://vk.com/doc623586997_618938550?hash=e2a8787f18e03cb9ba&dl=e7b8d616e33dfd7f56
13-10-2021https://vk.com/doc623586997_618822354?hash=e9af9bf435035b811d&dl=58e4e6cdc70c6acfb4https://vk.com/doc623586997_618822352?hash=23c1557d2fcd31fbf3&dl=57fa571742c68ab03c
12-10-2021https://vk.com/doc623586997_618707718?hash=a18257888b0dcfa447&dl=171dd0ccf9e1276f04https://vk.com/doc623586997_618707692?hash=7eb09e4d555d768a47&dl=d92d917c2035a39c6d
11-10-2021https://vk.com/doc623586997_618592735?hash=bb5051d53c83cd63eb&dl=48acd7d56ed740fbcdhttps://vk.com/doc623586997_618592721?hash=675ba2e9c40a377c1f&dl=3b0377efa9f6d9d6bb
10-10-2021https://vk.com/doc623586997_618487920?hash=192d18342c7104d5d7&dl=cc4e1158ab47f7973fhttps://vk.com/doc623586997_618487908?hash=7a96628d86d64e1155&dl=b131572441572d8076
09-10-2021https://vk.com/doc623586997_618387625?hash=297533a662e8d8172b&dl=bee86534b5844fab44https://vk.com/doc623586997_618387684?hash=9006422f62225fb3fc&dl=7df395a6c7f9211d18
08-10-2021https://vk.com/doc623586997_618267849?hash=11db00e3f5fe6c7c72&dl=ab70cde1376a89e919https://vk.com/doc623586997_618267830?hash=301aba8fd3d283d47a&dl=2c312766c7489da07a
07-10-2021https://vk.com/doc623586997_618155178?hash=af8cbd925f7d70a566&dl=cac3ee3cee8dbf1bf5https://vk.com/doc623586997_618155164?hash=9f8444ffd0f2e830d3&dl=d47c4bc5467a331771
06-10-2021https://vk.com/doc623586997_618040355?hash=f74565136b2bb92265&dl=972889f9b57b2554e5https://vk.com/doc623586997_618040484?hash=92200b6bc0326f7a45&dl=161872aed438e721c7
05-10-2021https://vk.com/doc623586997_617922533?hash=0c1fc821d1fbb683cc&dl=00142915905e413e5fhttps://vk.com/doc623586997_617922478?hash=053175b00bf6b0f94a&dl=1e389c6c59776f2d59
04-10-2021https://vk.com/doc623586997_617797594?hash=4f71241faf4bc75122&dl=c194d1705e8b37c8e1https://vk.com/doc623586997_617797607?hash=3a84ee3eac9203458a&dl=6e2f12381e9b5ceae4
03-10-2021https://vk.com/doc623586997_617696291?hash=552fd2eeb236d7c68a&dl=827790dd797750f1b2https://vk.com/doc623586997_617696279?hash=aef1b2009b35996775&dl=ba290857e37b405852
02-10-2021https://vk.com/doc623586997_617593103?hash=3b3efc13992b61539d&dl=d396d2b0a97a570a88https://vk.com/doc623586997_617593090?hash=3b3743c2348c553314&dl=d5fb836626d644dc06
01-10-2021https://vk.com/doc623586997_617476939?hash=eca828e16cf5f9b7dd&dl=345f4f662d5861d668https://vk.com/doc623586997_617476947?hash=027e551470b7d8cba4&dl=7bfe8360ebf909c91d
30-09-2021https://vk.com/doc623586997_617364168?hash=0033c40d3d1a5ba3e4&dl=2de5e5f24229d04c71https://vk.com/doc623586997_617364156?hash=1df488186442abefa8&dl=00868c9b42fbfb38ae
29-09-2021https://vk.com/doc623586997_617250954?hash=5c01bb1714ab127323&dl=20b549b7296813fdc9https://vk.com/doc623586997_617250933?hash=26d3c29f223e71e53a&dl=0d5e5861f1485b2f7e
28-09-2021https://vk.com/doc623586997_617134504?hash=50f8793016d64c8f4b&dl=16a580eb0d3002ca02https://vk.com/doc623586997_617134495?hash=47b0f66de430b54db2&dl=5d17bfd78d878675ff
27-09-2021https://vk.com/doc623586997_617016912?hash=76196ecaaee22ca75f&dl=cc01d07fdf9b7b42aehttps://vk.com/doc623586997_617016849?hash=962d8ff6c9bbcace8b&dl=bebd35b98339cc48f2
26-09-2021https://vk.com/doc623586997_616911492?hash=8d34d283a6b85ecdcb&dl=632c00324b298af082https://vk.com/doc623586997_616911454?hash=0184cc67b641b45a7e&dl=0f762481275e968ccc
25-09-2021https://vk.com/doc623586997_616820932?hash=e616b5be07901d0367&dl=9a660ba3f572b56e73https://vk.com/doc623586997_616820853?hash=1c709c04a24b16e30f&dl=68c46bf57b77f71773
24-09-2021https://vk.com/doc623586997_616688493?hash=79e4c57f90d338302a&dl=18be055742c9ab20c7https://vk.com/doc623586997_616688456?hash=8764743f660b974876&dl=deff6fd2a3653e91ef
23-09-2021https://vk.com/doc623586997_616569276?hash=fe5827724af520470d&dl=c8782b798c50c1ab71https://vk.com/doc623586997_616569266?hash=8c9dda1203f7ddd265&dl=11e389c1b00aaee094
22-09-2021https://vk.com/doc623586997_616452587?hash=1b1fab4cbc26c59f30&dl=e0c78295c1b59341c0https://vk.com/doc623586997_616452580?hash=a8a6ae8698d9ccdd2a&dl=b52fa250a2391a92d7
21-09-2021https://vk.com/doc623586997_616336276?hash=c102c78795f7a566e4&dl=062e4a52bb3e7f12d7https://vk.com/doc623586997_616336201?hash=deceea0bb3493deaa0&dl=d28f5cddf804dcd523
20-09-2021https://vk.com/doc623586997_616217349?hash=f9a0d3b4561be383c0&dl=216d462cce7da8b1a5https://vk.com/doc623586997_616217331?hash=f0a3135e286afb12f7&dl=a47fb30117f6077697
19-09-2021https://vk.com/doc623586997_616112931?hash=5862c1e0387a8ddb94&dl=b7ca32c10f72d7c55chttps://vk.com/doc623586997_616112964?hash=043722b84f8a477ce8&dl=566bc9aa9b440d623f
18-09-2021https://vk.com/doc623586997_616005370?hash=a1360145a7edb3db3c&dl=20042a548dfa8e1e2chttps://vk.com/doc623586997_616005357?hash=08be6133dcf788139f&dl=46a4e5a192f4da9062
17-09-2021https://vk.com/doc623586997_615885054?hash=a135ceb7060a42f0be&dl=2c661e1be4ebdc3957https://vk.com/doc623586997_615885065?hash=53e64b9bffe390ef01&dl=5da4ce7a621726e3be
16-09-2021https://vk.com/doc623586997_615767081?hash=8046bb10ebcb4f38d2&dl=ac58ea591757177523https://vk.com/doc623586997_615767077?hash=74e886acc79af95fd4&dl=bb3ab1b986ee98d78d
15-09-2021https://vk.com/doc623586997_615649388?hash=861152517bbb9906d1&dl=41d249211de30ec24bhttps://vk.com/doc623586997_615649092?hash=f7f543c323664cb94a&dl=ff98cdb61515e12428
14-09-2021https://vk.com/doc623586997_615531031?hash=be6a8bb20fcfa0b557&dl=cdd88c74d9c18367e1https://vk.com/doc623586997_615531010?hash=22d4c5582ccaf68cb7&dl=d16f4612a2329cc0fd
13-09-2021https://vk.com/doc623586997_615412175?hash=b880107efca1295a55&dl=f336f83598e86ea8a7https://vk.com/doc623586997_615412173?hash=2c9ceff59bc9d5ba47&dl=2974fd54fa24aed9ed
12-09-2021https://vk.com/doc623586997_615306215?hash=800af9c992f6dd7b85&dl=3243b3bcea7707e90chttps://vk.com/doc623586997_615306211?hash=1051a8217670dd7f43&dl=280152d40696d71401
11-09-2021
10-09-2021https://vk.com/doc623586997_615082502?hash=d5fb40d36b636322e8&dl=50fd11699136f10befhttps://vk.com/doc623586997_615082477?hash=94c5c77e1f37493fb0&dl=82017601255c8bd72f
09-09-2021https://vk.com/doc623586997_614969261?hash=89360bb150d0738beb&dl=1566cc7f87c82e5704https://vk.com/doc623586997_614969247?hash=bb04953abc7581fe94&dl=faabedbf6d12b7f16b
08-09-2021https://vk.com/doc623586997_614851275?hash=5678b3e3debb58a5fa&dl=94abe550a0472f8946https://vk.com/doc623586997_614851227?hash=3da798be98e94a560f&dl=5a19f38434f33da4bc
07-09-2021https://vk.com/doc623586997_614737129?hash=09529ab0827a78e843&dl=598bbfcb944c35ecabhttps://vk.com/doc623586997_614737155?hash=fbc4f4a6a5c1c30348&dl=3cac7157d600181b22
06-09-2021https://vk.com/doc623586997_614618990?hash=59925f2e43ec91dd31&dl=14b88383e89946586ahttps://vk.com/doc623586997_614618942?hash=b3fcbf89c705f40108&dl=6324dbddde41641fe1
05-09-2021https://vk.com/doc623586997_614514873?hash=991553a100c7ae345f&dl=5ce25414c46df3149ahttps://vk.com/doc623586997_614514849?hash=bca494db0af8cc3116&dl=ae9482cf7f04722283
04-09-2021https://vk.com/doc623586997_614412681?hash=8b5546205e58538114&dl=21d1d688e59bcc53cfhttps://vk.com/doc623586997_614412678?hash=1f1172dc0e6c57eea4&dl=cd27f6ef6cae23a1dc
03-09-2021https://vk.com/doc623586997_614295576?hash=d5cb4a51fa16be92c8&dl=84244f3c016cd4e1c7https://vk.com/doc623586997_614295570?hash=843cb4464501b1d06c&dl=449427e4d9e7508102
02-09-2021https://vk.com/doc623586997_614176291?hash=7aa0c8d7866249b972&dl=96ffcc4b0fd1fc1a39https://vk.com/doc623586997_614176304?hash=57db560b4f748ab095&dl=0df3cd47bedaa7cfee
01-09-2021https://vk.com/doc623586997_614042045?hash=bda80748e55e290c60&dl=c44259e8d1b9e285e6https://vk.com/doc623586997_614042009?hash=8e30f922316787a800&dl=7be114e8281963cb59
31-08-2021https://vk.com/doc623586997_613915061?hash=027de7573d3e514aab&dl=710e684b5727dd942dhttps://vk.com/doc623586997_613915038?hash=9710e310b0c30d2807&dl=932a5f19a665c6f81c
30-08-2021https://vk.com/doc623586997_613795319?hash=68ec21fd7146f62a11&dl=30a88cd3445b9ea070https://vk.com/doc623586997_613795298?hash=1c245a5faaaf6e42c5&dl=3215d98e2797a7c5e0
29-08-2021https://vk.com/doc623586997_613696622?hash=a1c29bf141539140ff&dl=309992366fc24439fdhttps://vk.com/doc623586997_613696591?hash=bfd0ee8e87b0c068fa&dl=4fb31b91cfcb398fd8
28-08-2021https://vk.com/doc623586997_613599792?hash=5fa14b82c8b74156ce&dl=cbe805c405d529f5b0https://vk.com/doc623586997_613599795?hash=3945d26c8112a5cda5&dl=97ced41f8a1d4a9051
27-08-2021https://vk.com/doc623586997_613483775?hash=4b7e9ea1f72f12e593&dl=e7872d0412dc2b45fdhttps://vk.com/doc623586997_613483670?hash=62771b8bf46f3cd4ec&dl=1a915a9ee43be891f7
26-08-2021https://vk.com/doc623586997_613371287?hash=a047c6d8d35d270f52&dl=cb73d701a608691b85https://vk.com/doc623586997_613371260?hash=898cd3ea3ca198563e&dl=8c2ac7e9415eb0731f
25-08-2021https://vk.com/doc623586997_613259936?hash=187a943a278df98ecd&dl=13daec51c2e3e1e893https://vk.com/doc623586997_613259990?hash=3224773a1af7211eb4&dl=8a98774fe37ae88d1b
24-08-2021https://vk.com/doc623586997_613149654?hash=497620740abd5b286e&dl=8d0fd591854d59aa7chttps://vk.com/doc623586997_613149615?hash=7962ffb1058f79372a&dl=8b901c4544ef98cb47
23-08-2021https://vk.com/doc623586997_613044588?hash=a452d3545c792ececd&dl=da5e46842c585b3530https://vk.com/doc623586997_613044446?hash=d0247cb485a26fe52b&dl=9d02a0b9983af9b3ed
22-08-2021https://vk.com/doc623586997_612951827?hash=c5339ab74f6d23c3fe&dl=6894065f1c92bc5662https://vk.com/doc623586997_612951778?hash=18f896eb24b7b3ed0b&dl=79a74552bf7fcec51c
21-08-2021https://vk.com/doc623586997_612855107?hash=c5aed1760f2c6d80aa&dl=6af6a5f0908b3f1f4ahttps://vk.com/doc623586997_612855087?hash=c0b94d73bfaf38b694&dl=0853c1075f09139d26
20-08-2021https://vk.com/doc623586997_612746381?hash=847be0f36cd20e9479&dl=77acd60c3a58b13c74https://vk.com/doc623586997_612746365?hash=c10fd8a2c50d389454&dl=8c0e436e0fd774a582
19-08-2021https://vk.com/doc623586997_612638092?hash=21c8246f6de20d4287&dl=3fc3dce0262c0c1bc4https://vk.com/doc623586997_612638081?hash=77364d54d680e3be0b&dl=a3f572653ec38e7a28
18-08-2021https://vk.com/doc623586997_612534645?hash=fdbbb9579d45f6c9cc&dl=b0f87698ce2f3d9817https://vk.com/doc623586997_612534667?hash=0f8ab93e788673fb5c&dl=8eae7d708084d2d77a
17-08-2021https://vk.com/doc623586997_612431093?hash=791104bbe5bb025320&dl=19a2712a4ba7502c3ehttps://vk.com/doc623586997_612431079?hash=f2d78fe90f46813a3b&dl=53fa5df9c26db39bc7
16-08-2021https://vk.com/doc623586997_612326117?hash=a4706379954ebb429d&dl=bfb02374d7e35a9955https://vk.com/doc623586997_612326093?hash=9d73828a5d81829197&dl=ca8ed43565c21d4642

5 thoughts on “Andhra Jyothi ePaper PDF Free ఆంధ్ర జ్యోతి Newspaper”

 1. at what time every day newspaper was published here

  Reply
 2. Please upload today 22/6/20 news paper

  Reply
 3. I want 2009 starting News pepers

  Reply
 4. Asking comments on PDF news paper is a challenge.Passing comments on this is also a challenge in my opinion.asking d readers to comment on this means rectifying if their mistakes,readers opinion.today Jyoti has giving real Jyoti to all d readers.means in Telugu it is VELUGU.it is giving real news to d people.it is covering every aspect like stories,political aspects,literary aspects,quiz on sundays like that so many aspects.i feel still focus on literary aspects like essays,modern poems(kavitalu)without showing any difference on poets.for example giving importance to the popular poets n giving less preference to the upcoming poets.sometimes when I come across the popular or famous poets poems- kavitalu,there is nothing good or meaning or any social aspect or giving message to the readers.

  Reply

Leave a Comment