Vijaya Karnataka ePaper PDF Download VK Newspaper

Vijaya Karnataka ePaper PDF Free Download: ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ paper is the daily Kannada Newspaper circulating in India. Aspirant can download Vijaya Karnataka newspaper in PDF either city wise or District Wise e-paper. It can help students for Competitive Exams like IAS, SSC, RRB, PSC, UPSC, and all other Competitive Exams.

Vijaya Karnataka epaper Download

Many sections of ‘Vijaya Karnataka‘ such as national news, international news, science and technology, etc., are at the brain of information. Vijaya Karnataka offer a lot of added value not only to those who are preparing for various competitive exams, but also to anyone who is interested in getting a real perspective on what’s going on around him or her.

Vijaya Karnataka ePaper

About Vijaya Karnataka Newspaper

Type Daily newspaper
Format Broadsheet, Online
Owner(s) The Times Group
Editor Hariprakash Konemane
Founded 4 October 1999
Language Kannad
Headquarters Bangalore
Website www.vijaykarnataka.com
Free online archives www.vijaykarnatakaepaper.com

Vijaya Karnataka is a Kannada newspaper published from a number of cities in Karnataka. [3] The newspaper is published from Bengaluru, Hubballi, Mangaluru, Shivamogga, Kalaburagi, Gangavathi, Belagavi, Davanagere, Hassan, Chitradurga . It was started by VRL group, headed by entrepreneur and politician, Vijay Sankeshwar in October 1999. The newspaper along with sister publications (Vijay Times) was purchased by the Bennett, Coleman & Co. Ltd., publishers of India’s leading newspaper, The Times of India in 2006.

Editors

 • Ishwara Daitota (Founder, chief editor from July 1999, to February 2001)
 • Mahadevappa
 • Vishweshwar Bhat
 • E Raghavan
 • Sugata Srinivasaraju
 • Thimmappa Bhat
 • Hariprakash Konemane

Vijaya Karnataka epaper PDF Download – Vijaya Karnataka Newspaper Download

Newspaper Name Vijaya Karnataka
ePaper Format PDF file
Category name Kannada Newspaper
Printed language Kannada
Vijaya Karnataka Official site vijaykarnataka.com

Can I get Vijaya Karnataka Newspaper Daily?

Yes, you can get Vijaya Karnataka paper from this website.

When I get Vijaya Karnataka ePaper Daily?

We are daily updating Vijaya Karnataka paper PDF link in the morning around 7 O’clock which is absolutely free of cost. Aspirant can scroll down the page and find the download links by date wise. If you want to download this newspaper, click on the download here button (given below).

Important Information for you

We are also sharing Vijaya Karnataka PDF file on social media platform like Telegram and Facebook.com. here we try to give pdf file always in time as early as possible. Are you like our effort, you don’t pay money, we request you please like our facebook page, Subscribe Telegram channel and please share this post to your friends as possible as. If you do, it will encourage us to do more work for you.

You will get Ads free version of Vijaya Karnataka e-paper pdf in our Website. Make sure you keep Bookmark of our website in your browser.

Why you should read Vijaya Karnataka PDF:

Vijaya Karnataka paper clearly distinguishes between news and opinion. Vijaya Karnataka NewsPaper gives priority to areas of national concern and generally avoids spice news items / trivial issues. But if you want to read it completely, you don’t have much time, so you have to read it smartly, Read each and every word carefully and every aspect of it will be covered. Developing a daily reading habit of newspapers, especially Vijaya Karnataka, will improve your vocabulary and communication skills.

Vijaya Karnataka FAQ

Where can I read Vijaya Karnataka newspapers?

There are two ways to access Vijaya Karnataka newspaper online, one free and one paid.

 • You can read articles individually using the Archives section at the official Vijaya Karnataka website.
 • Join any of the numerous Telegram channels that post links/pdfs of various national and regional dailies

Why Vijaya Karnataka newspaper is best?

 • I consider Vijaya Karnataka as the best national daily of India. It is the only newspaper where the pure character of journalism is still alive

Where can I download Vijaya Karnataka newspaper PDF?

 • Coming to the point you can download Vijaya Karnataka newspaper from our website careerswave.IN.

How can I get free Vijaya Karnataka Epaper?

 • Vijaya Karnataka Newspaper is available in PDF form at official website

How can I get Vijaya Karnataka newspaper daily?

 • If you are the daily reader of Vijaya Karnataka newspaper . You can subscribe to daily e-newspapers by giving a nominal fees at official website. You can do this by registering yourself on their website. After subscribing you can get daily pdf of Vijaya Karnataka newspaper in your mail. If you want free Vijaya Karnataka Newspaper you can download it from our website choice are your’s.

Is Vijaya Karnataka Epaper free?

 • Yes it is free for education purpose..

How can I read newspapers online for free?

 • Yes, you can read newspapers online for free, search for newspaper websites and online archives of newspapers.

How to download Vijaya Karnataka Epaper PDF?

 • Firstly, you either scroll down this post or go to Vijaya Karnataka epaper official website @ vijaykarnataka.com
 • Click on your Vijaya Karnataka epaper download now link.
 • This will redirect you pdf soft copy hosted in hosting server drive.
 • From that you can preview the paper and download it.

Important Notice:

This is not official website of Vijaya Karnataka. For official website https://vijaykarnataka.com/. We are not the owner of the paper Vijaya Karnataka, we are just sharing the pdf files which is already freely available over Internet. Therefore, we are just sharing the link only for Educational purposes and this will help the poor students. If, anyone has any questions about violating the rules and regulation please contact us.

Download Today’s Most popular ePapers

NameLink
VijayavaniClick Here

Vijaya Karnataka

Click Here
UdayavaniClick Here
PrajavaniClick Here
VishwavaniClick Here
SuddimoolaClick Here
Vartha BharathiClick Here
Kannada PrabhaClick Here
SanjevaniClick Here

Today’s Date-wise Download Links

[If do not find file Please reload/refresh again]

DateDownload
28-06-2022https://vk.com/doc722551386_637921913?hash=BVFwwuk2DmuLEFWQ2Cq4ZPBMui29QNeJbl3IDbTRR4c&dl=SYiM10nerfb1S5HuUOFYflP5TiKSDlVyLKwkpP9wI6o
27-06-2022https://vk.com/doc722551386_637831090?hash=eEvHwXCEL0oNJApC19YreVGuq4pvGQwWUhjhdM0wECT&dl=Uzjsku2EORmY5xANtKpumvZmUABx5beQgw8IocBgB8L
26-06-2022https://vk.com/doc722551386_637771346?hash=aACUdTsqfXSLPy2oHIRDDquu0SKfHqBJrL4vvzqnlpD&dl=Eut0aPcDZEWc8gqZoFUi7fazpMwxk4DNlkuHzFsx8NT
25-06-2022https://vk.com/doc722551386_637667976?hash=7KLhvA3MeGnkzTRFl7AUVihd4w7OqxLSS0Zdjh4XZqk&dl=QKO62Lqx9HEjn2YE6QppeayZXtIA0L9mTK6qT2QZOkD
24-06-2022https://vk.com/doc722551386_637573462?hash=FidWeasxN4ayFCQKgbk7JSSzXJ8yOAetMgEZQRaQhf0&dl=MEbQeol8jltzBZ4SEkiK7Z1Qeoz6wtUixqIoMhwLQFP
23-06-2022https://vk.com/doc722551386_637480483?hash=l0JqSoY7veHMMfqmvfTiEcaTE7JJgZkJpXFeUjrmCZ8&dl=Fe42F2eCRbENAAkOJq9R0DbxGeuMjvgXimfmQOvS9ID
22-06-2022https://vk.com/doc722551386_637386788?hash=Sl0fqFhD2ve6PqZRGy3LW4OqAztGKjTwazjSWyNzF6z&dl=sHVBBeZtSGzzcZSRmOZkzdbmxso2XYuNit7HXbDyAQc
21-06-2022https://vk.com/doc722551386_637295775?hash=JoEzibsfU2krqMDhuGkcTSYd7sCzjGxZp9g0vntQvIo&dl=3tXHREhnNsJDcYY0JRlDeLc906CepLgc6HbTzLWmIeP
20-06-2022https://vk.com/doc722551386_637205467?hash=TaJQOJjs7HWILuCwui2knYxm8Z65GTbZ4qbWTHNFU9s&dl=jvDyCbSzLAp0595PVCTHZ0OkY6IVFdO5ZxB5k9A5HgP
19-06-2022https://vk.com/doc722551386_637126817?hash=54e90wfv9J78tDeBWpnpnDKEsy9klQJiSnzIotMweok&dl=Q7EXv3pkIdlePKHWKGN2z7KaznXdNaIbFcZqlxxZ1rL
18-06-2022https://vk.com/doc722551386_637045750?hash=iuwERbjKir2dphoQvoNycVuE5834ZlE7fl8NiJfzcLo&dl=a7Hlnxza2FegGndGFFqirTeCx1w7txTir9VNZFwpTo8
17-06-2022https://vk.com/doc722551386_636951722?hash=4qbj1PNQnxuaI5vDd8Hsfk4890u0BcGB6wDtzQ5tgeX&dl=Rnieq7oIwFdywMtUlsY8JIGOhTGi9gBEJam1ZuRW4zg
16-06-2022https://vk.com/doc722551386_636855033?hash=NjnKjZhCmYo84gPvVI8M9RYf9x61jHzzBVLVz3rQPlP&dl=8cZUCBvr14IPQ8TMkXAzdaOLXwfV0XjKGn1Hoi5IksX
15-06-2022https://vk.com/doc722551386_636757526?hash=WqZwZ3mLtZlxWj4gLgkCa8SgXf5gnczQUDyT5KhjCAc&dl=S1AJSDNojKCb1YDNEKy3YIPtfJQbmN0anbmvcaaqL6c
14-06-2022https://vk.com/doc722551386_636663908?hash=23GM4ZrAoEUYZeSTnitcZMOwDW53cPL1GYzBH6ib1Vk&dl=eU0hE8qaxIxsXsJVcz2AQL2kZ2dsgoqdgFnYQK5FBSz
13-06-2022https://vk.com/doc722551386_636576778?hash=bT2NnrM7Fy79r5rV9cIabdd0QpwRAiIAjQ5U23Jn2I0&dl=DUdhVpk6COzJPuPpyBstVccDWQk8eTm7NzwIPigHt64
12-06-2022https://vk.com/doc722551386_636498259?hash=Qjv7Z8eDDa0ZLRZjrJfbYMzHwsKG7008vp2uBYSUxWP&dl=Rz3yTZt8nWjFpPkCX5tY8X0cPOVWH9nzRLB7VzF0za0
11-06-2022https://vk.com/doc722551386_636417133?hash=2KbMyqRvz3SjFysqmVvycCk1FovJC3zxKXeJWQvbCrT&dl=FWQndmwcWc8EFhVI3Y2Zl4TBFQrsBzUScRwZl8cxvQz
10-06-2022https://vk.com/doc722551386_636322703?hash=BjArdLdwJxhBNZzb87iboaqr0VO6VjxAYh3POTolXAz&dl=o5ciTHnEB38o2s2fGugM04Syvhm52pFGiU2tjs7j3qk
09-06-2022https://vk.com/doc722551386_636229251?hash=Qvc1ROzoxkfQT5ieZU3wnuBhajQsd4FsQDmcbRn8rfD&dl=V2JQfeSIeXzO2kWCEBLWq9NzGzN3itVXDK3hLKG0J6c
08-06-2022https://vk.com/doc722551386_636134139?hash=IJhuYz6mfcG5sqk52FXODbOudNfYsNzLnWDIqpa5mD4&dl=AYzTXJ0fvT88CzUQ6j3dJcqnOiJkz3pSd0hLJz4dE7c
07-06-2022https://vk.com/doc722551386_636041517?hash=zxCrZHNrlCizjHtKPuYaB07tDzeizHKSGLXzSqGmBI0&dl=K8Au1XHApOr5RyutqZPhLpGoWxDwikGJJkXAuCLM53P
06-06-2022https://vk.com/doc722551386_635948350?hash=JCtVPCYTAAhZgpaFOF9MQ1ecYWOKxRkBF8vAOts3vBw&dl=sLr3Gis4NRoJQQzDJLMZXlFzFsXMYSqKcAL9lZKvzic
05-06-2022https://vk.com/doc722551386_635866832?hash=SA3PN2IPt8LuHZZCaEecRTwO6YyzogDciIOlSrL1pJ8&dl=2BBUUsyKvrevyKjr9UQzdoZGxoGZrrbHOihz6eXOMXX
04-06-2022https://vk.com/doc722551386_635785161?hash=uzuLIeQzgexg9XFplUgcb1cWCZ3LfLJXpKbFrINNZoc&dl=pOTNzIKXLbzAuIzzFyMkLiG5W6sREdeXrKJV1MGsLxc
03-06-2022https://vk.com/doc722551386_635690714?hash=9NgkL7F42NKCuBx4odAbl8YjZllKQwHwrDI9cqXhB0T&dl=dgFFKuAWfbqEmfh0fVopBIIIJMq8dHlqLZe399EMru4
02-06-2022https://vk.com/doc722551386_635599397?hash=Js5mR1B1pZfk11LXBVtm6AzJuGg2ewOzOZzfPimGh4g&dl=igSUznMcDbvx6obLUfXlS2wC80JFrCNHKFZmEnZ0ASw
01-06-2022https://vk.com/doc722551386_635500594?hash=kjIfQE0MRMQZn668APVByiI27odrb3oVHDBg1KgoPnD&dl=U115zyZ8MBgHq7IypoWZHHlEOLj3SJiYrDUYjHPlwv8
31-05-2022https://vk.com/doc722551386_635403417?hash=s9y56pgvkxlEIM6Gav6Ix38vlm0ZnnGt5FYS5N6sBo8&dl=vEzZT1m0qtlz58yaqmx70YoTZEf7Idk8iv041ihwjJD
30-05-2022https://vk.com/doc722551386_635307252?hash=6AoAfUuaifqIBClmvLDcwQJxPyGdUmZLk24zgZaNhKw&dl=UiCq2p4OcWdyd7q4ZRZXwQb0p1zu6IZJw8mi8Gk5T8k
29-05-2022https://vk.com/doc722551386_635249021?hash=7jWBn8Wj5ZZ8mqrAJaqhZon2t16wjZQkwoIJZhN0qZD&dl=AnoeJ9udlXBo0Ir36uV31zXJUdGvgF01UvxmtBHDKzc
28-05-2022https://vk.com/doc722551386_635141025?hash=Cp323wdxWHggUg6waEKAIyePZbg4R0dk1GNJBS8PEvw&dl=Xn8my3gHrfbiDS8HujuiXfXk4Kx2xCLA8oowQh4Y7ns
27-05-2022https://vk.com/doc722551386_635046992?hash=ZIRlgFTLWo36zpPZLfcZ4xAmI4FHEH2OmO20maYAGlk&dl=98M2OI5va7oFJO8jEp2BC5jOAC4OcgLb2HkjF3WEIaH
26-05-2022
25-05-2022https://vk.com/doc722551386_634844352?hash=6UF1ozbfznybvzZI9ZmSdFZT59IE7uyikGVjZQ9JV6L&dl=YZo9TtoIfvcLietFwqxTjiYQ7sGCpttuL60dfG6FC0D
24-05-2022https://vk.com/doc722551386_634746982?hash=wJzZcwe3ZIWBKnSPiGu6uTbASYp8KsR6Y6tlEUwt2hL&dl=VO3ks8Zr0wIBeJsZIo8ycYkX2j4GRzjcyDlISZ7HJnX
23-05-2022https://vk.com/doc722551386_634652236?hash=nQKhXVqykn7RlVNYgfj5v09KWwCPdbjGtSYzRxURoCw&dl=inkWxn7b8cZrajKwD4XybgS25qxPpr999BL0vzzmSN0
22-05-2022https://vk.com/doc722551386_634571254?hash=sajZg5ZFAguwWZCPrdNP3MM15NKlJ1koi0APy0FaZPL&dl=MGtG5UCa8MRn5HCwlQHFcokFDSeOl88HHnPpojnCoPc
21-05-2022https://vk.com/doc722551386_634489134?hash=C3a9HAorR35xPtixl4sKXZcEdwUsuHIq8t0wN1zXqX8&dl=IyyXzxNBohlWXn1k1L75jnE4Opoc8T5om61qbPO8AnH
20-05-2022https://vk.com/doc722551386_634397950?hash=v1aIE9VM5mHMACWxhnMHyxzykKz6M3vJSEdbPk6glxX&dl=FVbjfyVq0VujO9PuKuBEQfzRMTizAe8EAnW12uyugpL
19-05-2022https://vk.com/doc722551386_634303748?hash=PsfQEb7V0StWFlNqSMZwEUjaSkUBMEHHPyXFB4JiPyo&dl=4PuW1dZPpQygWo0KFNWYWQmGtoPhZ5JcO4GDfHhAemL
18-05-2022https://vk.com/doc722551386_634213100?hash=v8RlzuvLQsjO1VSWARg3Z21ZdGCo18D7jQuC4Z9EVzP&dl=UgurGvW5XBm6eixV10SpDhPaxEzx7Mhr854qpl4Khwo
17-05-2022https://vk.com/doc722551386_634124383?hash=tifwIKKGsJmcU1VCr7TMz0Xa7s8GXllf00CzJb5s6h8&dl=rp19Blzd88pcNOJzip1LXap3PZqbDgPyCk4crP8K5M8
16-05-2022https://vk.com/doc722551386_634033716?hash=NncSl4bHX4kWAHM73TJAoTXkpRJZ18NwSM71kz4PMJ8&dl=gfuIs0v4P5xChQbw1CVRBDvcFpIRYERzHl0BnmKrPtw
15-05-2022https://vk.com/doc722551386_633953670?hash=1bUJfn01l664V7fPUOvkSKyqU9OohVzpe5AK7aVPwf8&dl=jR6bKkcfl9wfJYIv0hJKmFteclQgOPdUWRgxe1o9ago
14-05-2022https://vk.com/doc722551386_633869788?hash=KhwLlbxFSSPIxziXjZpj3HBTyrTiTNoN8HAWDVxvENT&dl=OZ0JGIoalugQJOvRminVSZaq1CvVDyyrncxPppYiQIo
13-05-2022https://vk.com/doc722551386_633779830?hash=jU3IxwNOemBHNCyfexIHCBAnGY8PtPdcPsSdge4R7lP&dl=HL0OPzWChK2JgFYlPqyostAOS5ZtJHYXvZ8qZAKSZck
12-05-2022https://vk.com/doc722551386_633689734?hash=ILSQmStUFA1M5PL3BeQeRGHKL0XzolojWfM50ewrcnw&dl=mJVhWNILj5atezzw84rzOPz8xzqsyqRtyjiuHCkpnMw
11-05-2022https://vk.com/doc722551386_633598551?hash=dAz8X2jOsIlIMmlqFypkVdnAPeMeH2Z5wdcT6MakknT&dl=ybGMMTAheYyGFXsQlZZBKlOXHI9GPRNl14DbLZUguIs
10-05-2022https://vk.com/doc722551386_633520161?hash=92ZLTV6INtfrn0a49W0RiAtS8aTSL03Qg10MK4ZSJCT&dl=Hefuz0PJ5eFt8MqV3gPYZ51lw0Xiu891kLJMSS2spZH
09-05-2022https://vk.com/doc722551386_633438136?hash=Qmb09C3O9GrNZ0WXvhN4wjYmBH2m6ZqtMj0UZPOSHqT&dl=63F7odlH2gmUzUNUFOevpSRBgqr7xZsYSqNSdEMgHUT
08-05-2022https://vk.com/doc722551386_633358914?hash=R7sOZYflE8PP3jHY2r14s64n1gkpzIL7r9lPiz5qejk&dl=hDV52tSRvVdDzxqsCl1guG8BVtzyjNxzyCZG2o1BLrH
07-05-2022https://vk.com/doc722551386_633278965?hash=Az1wAr4UTfqlUCZuj1UStWKW6iL8Xeg0NdnkvZZKct8&dl=3SThwVG0RZLUwkAj0lpfFNDVx7DZwZgTlyBLUa9hohP
06-05-2022https://vk.com/doc722551386_633192814?hash=xBLMYcWICBUJwAfRYVgSKS2BH0pt5wUY4Ti6GEHcRRP&dl=iLblFXnx0yMJ9W9YEfCDVX4trOJ18iBrKQbEH6O4PoP
05-05-2022https://vk.com/doc722551386_633106596?hash=2vHiNdGRkj7PJauzPo3SVRVqrT760TrrLavdfG6rxrc&dl=6i9TdrAhs1RvZJXdICNuPtZ1RFBwFcwXZqQLu2mR0mD
04-05-2022https://vk.com/doc722551386_633019178?hash=7fi2TP5pyfx6Nlu5KnCfNHneeKFvlW0fzqFm3wmqcw8&dl=THoVGeeUMSX4MYl9TcQiIJVXVtVcGHlIIFGy6EbM8Bz
03-05-2022https://vk.com/doc722551386_632938450?hash=dACFfNyw7MRKx452L6dBMzSzRxNpHmYfpGPWDQOaxkX&dl=lkb1iYFuzdV0TS8Q42DbrfzbhrRCJbmhdIJRYySfZWH
02-05-2022https://vk.com/doc722551386_632860645?hash=LS5372JUoOaBsteuVUlxJrKzuJsNCvqTy7kxgfDsfwX&dl=9IDRa4XjegdE35RBxcsFlP6iMWwW969AZZVEzcwNAIL
01-05-2022https://vk.com/doc722551386_632860656?hash=tmNtz999xZLZzyoDANZ6XnJuEg0oMscMO4HlLaQCpXc&dl=2pnZ18ganNyzLrgzJ9JNxOhsPwnZlSNWZeoYgu7z6AP
30-04-2022https://vk.com/doc722551386_632705516?hash=nhq8Vtb9Bz3KpyvopfDUuM3MD34xaOFGlNpW8xY6ZRz&dl=tudECun4fQGvJOaEaFIWVFd1KONtwpQONGZoALPVWRz
29-04-2022https://vk.com/doc722551386_632617897?hash=jwGbPJtTLHoFZ32DuJaNPQ9dDe5932RxizPRwNBi4f0&dl=zkWU2lvAzXAqsM7Yy8aTNpkzhEbbDLegZqb6giuyzyk
28-04-2022https://vk.com/doc623586997_637796387?hash=ZYESwLBX3TAKpeRZcJg1RAjZQoEZWFzEfUXRS89U52g&dl=rzcyeLjqyZZOAwDgPDKeJ40CSzMeh61zrxt2XNO3sEz
27-04-2022https://vk.com/doc623586997_637708929?hash=WbClnSZToKf3u0N2Y5x2BKCSvsyHtny6EFfQaNmknOw&dl=aoXwsBXY1RbZrDgoxJvo6jUXB3l0VJeqTFxj0uTrE1g
26-04-2022https://vk.com/doc623586997_637619363?hash=NTVl4qKnhT5DJCi88XHB2pYoe39Ven3nEwqpwE6poAP&dl=0wWM6kVZzbD2NFuZUQJ00MKV1lW79eOxIMzZ8EYEM4L
25-04-2022https://vk.com/doc623586997_637530783?hash=GmAQdKZ8T5DoEm3uCOhLvEgTYz1rYAMCndj9cPyIMdw&dl=r1zEqv3M2bzGMNQ9LNe9G5eDED4clTi6MtcU6ASs1aL
24-04-2022https://vijaykarnatakaepaper.com/
23-04-2022https://vk.com/doc623586997_637368685?hash=GCKhZ3r5t7hquYY7D2Vrt9doO4HAzVYljvKZZo14dtg&dl=rYeuFBiKhxxzkUJbENbgXrzROfqRmR4nPvFfZmcyWTg
22-04-2022https://vk.com/doc623586997_637279064?hash=18l1XNzLhRBvwFPXv5ZnwGow0nmZFODqzmJzppX0tPH&dl=baq8LL4iNsWYGxQ2f0FUTwQCZPS94CVts6RL4wjWQlk
21-04-2022https://vk.com/doc623586997_637190098?hash=UB1vKDqE4h1Es3hjPdehoWtzHsq86AkrFrbISk5chKX&dl=MmIIfXXkmzcGbdwfxgtQCtJSLyAZJa01vdUk4NUMR6k
20-04-2022https://vk.com/doc623586997_637103001?hash=4LyvKbGdJiiqF7u1VWt2ePwLKi5VIx15xZofkRfaki4&dl=8BEqZEKSRO9s1KLP4GWaWSqI29t9IRi5f2aPDD9izfz
19-04-2022https://vk.com/doc623586997_637015596?hash=EKs1ZTraugSJeoxZP76SszVa1PwOxzqNuXdN64BwRlk&dl=vzNUZ2RlJ8v4cS7IPQv6ngdpSt9lcMuiFCgthHl4JIL
18-04-2022https://vk.com/doc623586997_636925400?hash=udmU6d0sl4Qknn6Wb1BV0z0pBfMrIQMufizx8hAISAw&dl=QWzYL9GN9GNyZTJ3nIHuECxRCagx3zCmJ7XpygUWRMD
17-04-2022https://vk.com/doc623586997_636847571?hash=iRPz9IxRwVfnhhLzgvj7AIUg9XPo9cAGU1ouRA9JBzc&dl=P1hxKk8GFc6wBe1tCGzkdjXL6RMBEjgmDf1DirGOaOz
16-04-2022https://vk.com/doc623586997_636765468?hash=UF3qKqLT5ME7NRkKoLgRJur59Xnn5mo2dv3XTjZpp80&dl=yyMBqHb6h23Eyujz4ZhYxyjlFVGf2QY60srOGasXWfw
15-04-2022https://vk.com/doc623586997_636676081?hash=4lQqYZAChn0b6WWmSCICTAYXCYrR4AzxgNzILLP9GYs&dl=3zK2eRZojptg5xfhnAJpAHueo6rDtSuqZGhl1IApprH
14-04-2022https://vk.com/doc623586997_636589364?hash=XoSD6JVUWVU5aX6CtP2CKQlXwe7gD7duPX6UbezgiCL&dl=qS7jM8KjJpCERkkAjnzvA0pJDWLzcwQTJgZwxD23ZJk
12-04-2022https://vk.com/doc623586997_636414056?hash=B0T9dLwYyzZQnXzopxOm8l65azyv5I4TiRlMoNwtI8X&dl=uZEZe16BPjzNozPCE9Ty6iEvaZP2olGnQo7f0D1kJNP
11-04-2022https://vk.com/doc623586997_636323190?hash=66aa439de28d141aea&dl=d0f596c7ce1b691316
10-04-2022https://vk.com/doc623586997_636244082?hash=7e3456e725153421ec&dl=cdcec0bbbff0dcf780
09-04-2022https://vk.com/doc623586997_636160335?hash=6450e7722e4e71c439&dl=a3122fa121d1d1cfed
08-04-2022https://vk.com/doc623586997_636070735?hash=caa1b569e7883c20d5&dl=f6a807cbccc5253d04
07-04-2022https://vk.com/doc623586997_635985494?hash=7513ec36287eca7a18&dl=f2bf763925c191dc3f
06-04-2022https://vk.com/doc623586997_635897519?hash=d4e19988cf9f53c3df&dl=f503a76195938c7c02
05-04-2022https://vk.com/doc623586997_635811318?hash=32dc3a05d3476f897c&dl=f510a1119939ab4f0c
04-04-2022https://vk.com/doc623586997_635742879?hash=cca772904e3e00c684&dl=00dbec4a2ded91f91a
02-04-2022https://vk.com/doc623586997_635565932?hash=91a44147521803e8eb&dl=93da70f45839c5b3f6
01-04-2022https://vk.com/doc623586997_635478123?hash=a0312faf1fa436e6d2&dl=8a17689e73656ceaa7
31-03-2022https://vk.com/doc623586997_635385776?hash=6be5365fb911cab1c8&dl=28b136326110ae193e
30-03-2022https://vk.com/doc623586997_635296022?hash=767cbea79997a45d14&dl=26fffb660b40752103
29-03-2022https://vk.com/doc623586997_635204457?hash=3d01268f353fde4996&dl=879f704987df3b6afc
28-03-2022https://vk.com/doc623586997_635113710?hash=2e41f39df315f7b552&dl=3a59e016dd03c9b42f
27-03-2022https://vk.com/doc623586997_635035522?hash=a06b061e1ee7dac7cc&dl=18c214e22d17d3fe37
26-03-2022https://vk.com/doc623586997_635035521?hash=cf16005847ca2d27ee&dl=f2bfc8b9baf53a244a
25-03-2022https://vk.com/doc623586997_634865808?hash=d7c8c576372be299f2&dl=7817c7351fe4f0fe9a
24-03-2022https://vk.com/doc623586997_634773810?hash=3d3dde9b6045bd48f3&dl=103155e5db6bfb98e2
23-03-2022https://vk.com/doc623586997_634691349?hash=8723e96039357cb8f8&dl=0e422dd5bff8b3202b
22-03-2022https://vk.com/doc623586997_634596511?hash=058874008f25ac6f26&dl=a20bbc66b24c3e0fe0
21-03-2022https://vk.com/doc623586997_634517227?hash=bf37c7c6aaf00849a2&dl=6c5bfdbc7b8d5bf44e
20-03-2022https://vk.com/doc623586997_634427151?hash=8cbee07c5bed65b1fa&dl=5b77fcc142b391ed06
19-03-2022https://vk.com/doc623586997_634341232?hash=d4f592453e185a8434&dl=f8ae4692aa4d342375
18-03-2022https://vk.com/doc623586997_634252245?hash=3dc6f0039066e1016b&dl=823d415f69f1fd5f9f
17-03-2022https://vk.com/doc623586997_634161841?hash=8b9d43f3b695e6a9dd&dl=68161a488bdeb22b90
16-03-2022https://vk.com/doc623586997_634075546?hash=c19632831bd00ef38c&dl=025e835cb305cd728d
15-03-2022https://vk.com/doc623586997_633985513?hash=98e0e5363e9bafb8f9&dl=740b270cc48eb72aaf
14-03-2022https://vk.com/doc623586997_633895053?hash=b73792ddbe0b80a6ea&dl=986eef87734328721a
13-03-2022https://vk.com/doc623586997_633813004?hash=f36beefdb993a42f55&dl=583a17d820622f58e3
12-03-2022https://vk.com/doc623586997_633728706?hash=4f546aeaeddde825be&dl=8c3fd0b7cb87455be5
11-03-2022https://vk.com/doc623586997_633639925?hash=25eb291932fe5b6be8&dl=aa65b1fbac13d54335
10-03-2022https://vk.com/doc623586997_633550664?hash=46895d7e7eb54bfa1f&dl=3bfd8823e5e8c199f8
09-03-2022https://vk.com/doc623586997_633463507?hash=be35436047db54817d&dl=86d42e5483b40903d7
08-03-2022https://vk.com/doc623586997_633371011?hash=6407bcfbabc666268a&dl=67609d0af4402e6923
07-03-2022https://vk.com/doc623586997_633284664?hash=a9077eeb91e0790390&dl=8f79b54bbb39f2850c
06-03-2022https://vk.com/doc623586997_633207147?hash=3d7eeb300956c6a284&dl=0e03ba16c9cb26a8f0
05-03-2022https://vk.com/doc623586997_633122649?hash=fb1340943dd3f05551&dl=08a04a35f402659684
04-03-2022https://vk.com/doc623586997_633036416?hash=185173be554dabd84f&dl=f4537e017f729ce92d
03-03-2022https://vk.com/doc623586997_632951334?hash=c89ac362f5081ece67&dl=dec5396a57a32dc94d
02-03-2022https://vk.com/doc623586997_632860157?hash=e22d8c552f03f6e53e&dl=216506e0da0dc80c03
01-03-2022https://vk.com/doc623586997_632771059?hash=03554c3da14ce6bab6&dl=9c51c2bc7589205b8d
28-02-2022https://vk.com/doc623586997_632676562?hash=264e55721c3b795361&dl=3cfe5587f2b94c373f
27-02-2022https://vk.com/doc623586997_632592612?hash=755cc0fed04e70301c&dl=a87c1ea6b6ea9e906c
26-02-2022https://vk.com/doc623586997_632513107?hash=661854cb99e0ea9ce0&dl=84304aa7418e6ff69d
25-02-2022https://vk.com/doc623586997_632423161?hash=e0d6e4703192a4ff84&dl=22778a55597aab2989
24-02-2022https://vk.com/doc623586997_632320211?hash=440d997c6dfb186546&dl=361efcacae0157d5ac
23-02-2022https://vk.com/doc623586997_632231450?hash=38317551d6c390323b&dl=464e8de5415c4ee63e
22-02-2022https://vk.com/doc623586997_632135528?hash=5658d450c9765a026f&dl=ea9406e13cda37535d
21-02-2022https://vk.com/doc623586997_632041474?hash=601da6bebea434b496&dl=abe9e886a313fb6e3b
20-02-2022https://vk.com/doc623586997_631957518?hash=efa394b3f319bcdb91&dl=02e3f5e9053d7bd999
19-02-2022https://vk.com/doc623586997_631872733?hash=190db9e815a1ee2c84&dl=71fde6b9237730eb34
18-02-2022https://vk.com/doc623586997_631780519?hash=63b837b8c99e7e8a15&dl=f87585208552eb62cf
17-02-2022https://vk.com/doc623586997_631693211?hash=c452b999814fc9921e&dl=448d12e1c37812337d
16-02-2022https://vk.com/doc623586997_631603758?hash=7a6132ee4877d26153&dl=04b66633b6fdbde6e5
15-02-2022https://vk.com/doc623586997_631603396?hash=2d290880a6c1db0270&dl=fda045296dedfc89a4
14-02-2022https://vk.com/doc623586997_631415675?hash=13fe26f831fa71d91c&dl=8c54f9f2928d6707ee
13-02-2022https://vk.com/doc623586997_631334265?hash=294f2abe68c4de314f&dl=b54de61ded333963d3
12-02-2022https://vk.com/doc623586997_631250377?hash=f536a2d95c04b46b61&dl=8ca4027fb49300c953
11-02-2022https://vk.com/doc623586997_631154553?hash=f531be89cacbe41a77&dl=7d62b305cfd6ac7f8b
10-02-2022https://vk.com/doc623586997_631057223?hash=b148507381f95a5959&dl=9e7de436395b5a57cc
09-02-2022https://vk.com/doc623586997_630957957?hash=808865433f647cfa0c&dl=b8e7a4e8c8e2060cd0
08-02-2022https://vk.com/doc623586997_630857108?hash=a4bc02ac62c696d818&dl=85edac6a9274ca9fb2
07-02-2022https://vk.com/doc623586997_630759941?hash=eb4072784af2346347&dl=6e121a8f05beae08fa
06-02-2022https://vk.com/doc623586997_630680396?hash=2fe5e471a42abe411b&dl=3a5769ab8d98b8c19f
05-02-2022https://vk.com/doc623586997_630594251?hash=4a0c22eff48c0410f9&dl=75afb1494a2b157488
04-02-2022https://vk.com/doc623586997_630504669?hash=ca1d6db044b827a116&dl=efcd92e4a3d8cebd89
03-02-2022https://vk.com/doc623586997_630404144?hash=0387349b919f47e6be&dl=4462c9861fab10099c
02-02-2022https://vk.com/doc623586997_630304960?hash=96505439d521817973&dl=e7735d175fb190a38b
01-02-2022https://vk.com/doc623586997_630205373?hash=9b39f8a456492302f2&dl=1215e7bd26a418247d
31-01-2022https://vk.com/doc623586997_630100703?hash=ea480096beb1bd4558&dl=8f103fed13db800c34
30-01-2022https://vk.com/doc623586997_630013871?hash=85bec59dab93a9871c&dl=3d74a7ecd43a5de20a
29-01-2022https://vk.com/doc623586997_629924009?hash=167803b854b231b2b1&dl=775f04ab2d30e45739
28-01-2022https://vk.com/doc623586997_629826114?hash=32ca6ec97d152b2a79&dl=6b8d56862be135039d
27-01-2022https://vk.com/doc623586997_629725782?hash=eb9ab99a5aed60f2c4&dl=7537f77ed6c030c44b
26-01-2022https://vk.com/doc623586997_629631108?hash=b8219938e35978973c&dl=67c41d9542e7cf1c4c
25-01-2022https://vk.com/doc623586997_629535241?hash=cebcd7a8dbb1191fc6&dl=be36d22b889d711647
24-01-2022https://vk.com/doc623586997_629437447?hash=75c7affb1a7de35095&dl=ccb1abf7145ba34ef3
23-01-2022https://vk.com/doc623586997_629353082?hash=f1e57cc61f411e244e&dl=5757e58dd435210680
22-01-2022https://vk.com/doc623586997_629267052?hash=fc616b331e9476c9b9&dl=a74029258b934acb4c
21-01-2022https://vk.com/doc623586997_629171624?hash=03bece2c9686956108&dl=2650c7afce74664046
20-01-2022https://vk.com/doc623586997_629077749?hash=86a9ce145bcd8052a0&dl=b23a8ba4df3a702619
19-01-2022https://vk.com/doc610977075_631055585?hash=ab03d8a0e43e399bd1&dl=507aa1764e2b92cd95
18-01-2022https://vk.com/doc610977075_630963068?hash=0ca998ebfabd5ac183&dl=88e766ce778dd0dc9c
17-01-2022https://vk.com/doc610977075_630865664?hash=71e3d10b221428dc25&dl=b5d6daa4429e5a29db
16-01-2022https://vk.com/doc610977075_630781640?hash=124ff8640dc00af3b0&dl=91733cd33ba292efde
15-01-2022https://vk.com/doc610977075_630691599?hash=abe63116b578932da8&dl=708e85d1f9249ee872
14-01-2022https://vk.com/doc610977075_630599133?hash=6f3fb58fb0d66c241b&dl=b5054de21aa0717b2c
13-01-2022https://vk.com/doc610977075_630505188?hash=042a962cb665e1b89e&dl=e20269f3ea243cae8d
12-01-2022https://vk.com/doc610977075_630414675?hash=c485b2494ce9fb2333&dl=e6d96c426220605e0f
11-01-2022https://vk.com/doc610977075_630320643?hash=da58db470cdb6790e4&dl=ba6006ccff5ceaea9d
10-01-2022https://vk.com/doc610977075_630226768?hash=9e441277128e710263&dl=ec257f377084c406a5
09-01-2022https://vk.com/doc610977075_630144638?hash=3554f0ab331dbe3fe5&dl=62c97d1fa8f0e0703b
08-01-2022https://vk.com/doc610977075_630059288?hash=01a9986685d74a941c&dl=64f13d521609bc3e38
07-01-2022https://vk.com/doc610977075_629970509?hash=535ede561c1be21023&dl=0c1cd57fd41b98b590
06-01-2022https://vk.com/doc610977075_629876003?hash=c099009701e470348c&dl=7abe2542337b519210
05-01-2022https://vk.com/doc610977075_629785117?hash=f8ef1766b67be4860e&dl=98207678ff9b7a3a8c
04-01-2022https://vk.com/doc610977075_629697903?hash=8fa8906ca4a3aa9f58&dl=e12f802209cf644a87
03-01-2022https://vk.com/doc610977075_629613104?hash=4420cb894c3e15a768&dl=f170869f016e48b16e
02-01-2022https://vk.com/doc610977075_629531062?hash=92f622053c876760c1&dl=7c73fce971773db669
01-01-2022https://vk.com/doc610977075_629453295?hash=f27154bba7f46ee768&dl=57a2ea9a1eb0eabcbb
31-12-2021https://vk.com/doc610977075_629310653?hash=c7be892b71445ea839&dl=f206483dce6cb90525
30-12-2021https://vk.com/doc610977075_629202608?hash=6a0c6c20e901a45e85&dl=04d7b71f9b19058dda
29-12-2021https://vk.com/doc610977075_629090448?hash=a8e146af4a07f0770a&dl=9ea040505c908db382
28-12-2021https://vk.com/doc610977075_628979383?hash=b8e84deb84b59d4f20&dl=8938f727c990044058
27-12-2021https://vk.com/doc610977075_628867473?hash=16eab93cd4c0cd4507&dl=cb81a96c31658c30f6
26-12-2021https://vk.com/doc610977075_628768384?hash=b696c263c212d17997&dl=e76e39be3b5801af66
25-12-2021https://vk.com/doc610977075_628673656?hash=735d07196681e35da4&dl=2e2d720951fdd46115
24-12-2021https://vk.com/doc610977075_628565844?hash=5c73f0fb32428b43f6&dl=ee9256a0d58c4fe6ff
23-12-2021https://vk.com/doc610977075_628461574?hash=87b6ed98bde98c4938&dl=ed5598b0ca6e54ec03
22-12-2021https://vk.com/doc610977075_628355369?hash=e9df5224eb1847fe65&dl=79d0b422fed30f04e1
21-12-2021https://vk.com/doc610977075_628252966?hash=6da00d5c5fb48d16b1&dl=4510ddb361ccc46632
20-12-2021https://vk.com/doc610977075_628145521?hash=a9868c917cdf899290&dl=528c19a055c601e523
19-12-2021https://vk.com/doc610977075_628049768?hash=e2a2c160eec2bee6c1&dl=92367fc3e6a898a1bd
18-12-2021https://vk.com/doc623586997_625907450?hash=22f164776ac104fcb1&dl=ef4cc6e2d91e2512cd
17-12-2021https://vk.com/doc623586997_625801242?hash=7be80f1ea7d7eb09bf&dl=1143e36835b837bb82
16-12-2021https://vk.com/doc623586997_625694070?hash=387f0a437a50b3d23c&dl=5445fd677e8ae8f537
15-12-2021https://vk.com/doc623586997_625583584?hash=b4d3a9098f5c5aa27b&dl=93d6178b9009cd24a7
14-12-2021https://vk.com/doc623586997_625476639?hash=cacc5caf7659b20c4d&dl=5cfa530f25c9b4e5ef
13-12-2021https://vk.com/doc623586997_625366238?hash=dcd1ce157f48a83abc&dl=6598092df472a30463
12-12-2021https://vk.com/doc623586997_625270758?hash=e1f76649e9b4456ee2&dl=f4d7e55468789ea949
11-12-2021https://vk.com/doc623586997_625175866?hash=b5a10fe64e7b58985a&dl=677e419d235bd2f1a5
10-12-2021https://vk.com/doc623586997_625072014?hash=fb3664b30cf06951ec&dl=6d0b19008736b27d5a
09-12-2021https://vk.com/doc623586997_624966006?hash=8a05f7de50fa721eb9&dl=bc6a06417d24dd62bd
08-12-2021https://vk.com/doc623586997_624858704?hash=94ecd86565fd6316c6&dl=77cb09e90f3bc64c89
07-12-2021https://vk.com/doc623586997_624755018?hash=80fd251ce4ae6df671&dl=d2a027030031eefd49
06-12-2021https://vk.com/doc623586997_624647712?hash=d3423e95be9d94dfa1&dl=4926521421dcb3a791
05-12-2021https://vk.com/doc623586997_624545270?hash=73622f0cde9e74e10d&dl=3bce2428bbc2888323
04-12-2021https://vk.com/doc623586997_624450838?hash=5b789b4dbdb1b1f6cb&dl=34f431eecdcd3593dc
03-12-2021https://vk.com/doc623586997_624343399?hash=84659e5fa69912b5f3&dl=ab66237fd64ef2c800
2-12-2021https://vk.com/doc623586997_624236197?hash=7d6d5b4e9866bfa109&dl=1eb584531fe7d5b59a
1-12-2021https://vk.com/doc623586997_624127573?hash=1b8368491015e08fb8&dl=4ba2e08e8dda89dc8d
30-11-2021https://vk.com/doc623586997_624020091?hash=c0f4e0bb0ec377a5cb&dl=6fd35c41cf2e46ecfa
29-11-2021https://vk.com/doc623586997_623908401?hash=f84fe97362bce214d5&dl=bd165be7318d3ed693
28-11-2021https://vk.com/doc623586997_623809326?hash=042fca28d00a885ba7&dl=e7c7b41a7c5dcb59ab
27-11-2021https://vk.com/doc623586997_623707520?hash=7bb7fcfa265fd75574&dl=2eaaaf03f633c20626
26-11-2021https://vk.com/doc623586997_623599334?hash=59b55b26f176e19463&dl=48f959173834a8cc17
25-11-2021https://vk.com/doc623586997_623493923?hash=b932d19a8a9733bc10&dl=7f95eec017d126b149
24-11-2021https://vk.com/doc623586997_623383010?hash=c8c6ae71eed0b01aeb&dl=9baac087c62e62bd2d
23-11-2021https://vk.com/doc623586997_623277155?hash=4ef45310e18269cbe8&dl=43d73aac207c744bd2
22-11-2021https://vk.com/doc623586997_623165295?hash=023174fb745003a411&dl=131af1cd8b7f209b79
21-11-2021https://vk.com/doc623586997_623065255?hash=ff91ba5099419d04eb&dl=6a861da2fd99f33695
20-11-2021https://vk.com/doc623586997_622968882?hash=486258a19785d3ca70&dl=1e23ef925fcd2165ef
19-11-2021https://vk.com/doc623586997_622857907?hash=1ba2f9ef841bc810ec&dl=8aa19767bb6d2abebd
18-11-2021https://vk.com/doc623586997_622747038?hash=0a127d4fd723444c1c&dl=90623bd5deedd9be56
17-11-2021https://vk.com/doc623586997_622635579?hash=bea79539c38a060417&dl=249b00cbba0db3cf51
16-11-2021https://vk.com/doc623586997_622530181?hash=f78bfcc0066f97ff39&dl=0e2e516b62a2c13ae8
15-11-2021https://vk.com/doc623586997_622418536?hash=1b7aa3e046c94f64cb&dl=010d72cdd36183bbe0
14-11-2021https://vk.com/doc623586997_622319258?hash=ec5d19d5ba3ea2fa53&dl=b658b631d72b41da35
13-11-2021https://vk.com/doc623586997_622216506?hash=1ee21f11f716b9fdfa&dl=2789690626520089f3
12-11-2021https://vk.com/doc623586997_622100786?hash=64de5147fb32c8e260&dl=4d517e7a4668bc179b
11-11-2021https://vk.com/doc623586997_621986282?hash=ff9961d5f29037cbb1&dl=298fbcd5b937da1820
10-11-2021https://vk.com/doc623586997_621871196?hash=4c0ee9aa710714d196&dl=e6484b1a2f6c15059b
09-11-2021https://vk.com/doc623586997_621758812?hash=9ed6a22b49cf3b93e1&dl=f5891bf978b981c291
08-11-2021https://vk.com/doc623586997_621642463?hash=14e8775c9a92744b49&dl=f46c375e64abbe237c
07-11-2021https://vk.com/doc623586997_621539007?hash=623be9f3fd0180acb5&dl=2ca8acea49ec387caa
05-11-2021https://vk.com/doc623586997_621331487?hash=94a00f98d61241662b&dl=b4f4c17f315cf2aaf3
04-11-2021https://vk.com/doc623586997_621229117?hash=b8319ec29c2f8a1e9b&dl=3fe51e50e0e9c0fdbe
03-11-2021https://vk.com/doc623586997_621115353?hash=0f3ab8c33023a798fa&dl=cc6f7224034edb7e63
02-11-2021https://vk.com/doc623586997_621004893?hash=1380e5accd2b80803a&dl=3f795b3b662f824b08
01-11-2021https://vk.com/doc623586997_620893326?hash=01ced78040e91604ea&dl=b9317f23501296c2f9
31-10-2021https://vk.com/doc623586997_620796511?hash=12dc828361bcdbf0f4&dl=8e19136a94f34b392e
30-10-2021https://vk.com/doc623586997_620696908?hash=e987e4aabebe80a3cd&dl=2aecb0aef6daa56e3d
29-10-2021https://vk.com/doc623586997_620583322?hash=5e62f0578de0381620&dl=b995d42b4bdc8364d2
28-10-2021https://vk.com/doc623586997_620474223?hash=92d1c5ef97e25f55c9&dl=68e2a79eaf1f1c70df
27-10-2021https://vk.com/doc623586997_620358135?hash=17968e372d24d0402b&dl=0cdc3f0d5a5bb3fd84
26-10-2021https://vk.com/doc623586997_620245238?hash=387f72d6aaa860150b&dl=cc03f78020139a91bf
25-10-2021https://vk.com/doc623586997_620132136?hash=f701302d7a8781845d&dl=86b0dc3cf1435ba6cc
24-10-2021https://vk.com/doc623586997_620031721?hash=f4964b259ed06cdddb&dl=2e8d8c24abe9de5eda
23-10-2021https://vk.com/doc623586997_619927434?hash=cfd99b37788cd39115&dl=60e6d3ae0a82702e0a
22-10-2021https://vk.com/doc623586997_619814761?hash=0ca1df663a0367bd52&dl=ee927b89582e3820a8
21-10-2021https://vk.com/doc623586997_619705516?hash=6ea1c7f96e37dbb338&dl=e48d8fc3d78c63be15
20-10-2021https://vk.com/doc623586997_619592084?hash=4f599aa80f8b9d4904&dl=b7cf98be74d10168cc
19-10-2021https://vk.com/doc623586997_619484091?hash=ce652ff0189aece0c7&dl=0f08253ccff95933c2
18-10-2021https://vk.com/doc623586997_619370118?hash=2927be4b2fdd96d879&dl=58d451aae2a7aff166
17-10-2021https://vk.com/doc623586997_619267725?hash=83de23f19876ce5091&dl=b386a31aa352116ffd
16-10-2021https://vk.com/doc623586997_619165063?hash=f8bd8a591e568c0ddd&dl=fdca8947aa428d65e6
15-10-2021
14-10-2021https://vk.com/doc623586997_618938990?hash=013bc7e75c6d88f9b0&dl=afd0d0f8628cce2265
13-10-2021https://vk.com/doc623586997_618822968?hash=8496c9702c03cdf0fc&dl=edab8e06abf70bbee6
12-10-2021https://vk.com/doc623586997_618709834?hash=9a6e30900f2bc661d4&dl=d099aa11f21546d12d
11-10-2021https://vk.com/doc623586997_618593135?hash=0e29301c165867cb0e&dl=af0e84eec04915b919
10-10-2021https://vk.com/doc623586997_618487959?hash=272b6344317eda27fc&dl=78c1ab5b0ca765d2b4
09-10-2021https://vk.com/doc623586997_618387730?hash=790b3a0252c1b97267&dl=5ac5b7bea744b3a2db
08-10-2021https://vk.com/doc623586997_618268328?hash=ae009962a8078735e4&dl=07d96aba38c8cd4d15
07-10-2021https://vk.com/doc623586997_618155713?hash=5dc86cc6c73c614e3e&dl=b6ec01f3de0b684498
06-10-2021https://vk.com/doc623586997_618041749?hash=44f6bc4454303485c9&dl=31f69e24dcfc4e2405
05-10-2021https://vk.com/doc623586997_617923189?hash=7e0af0b725039dbcae&dl=2b7e6ac6c74752c1a8
04-10-2021https://vk.com/doc623586997_617798808?hash=6799abd0c260e26b76&dl=eb50a144a1e5ef5ea7
03-10-2021https://vk.com/doc623586997_617697017?hash=854ce84b0cef21d122&dl=d21006f37896410b2a
02-10-2021https://vk.com/doc623586997_617593807?hash=e2487eae1f09dfa147&dl=63177b50ae7513be15
01-10-2021https://vk.com/doc623586997_617485847?hash=444fc78eeaa40af9f1&dl=3509310aedd450e6d3
30-09-2021https://vk.com/doc623586997_617365931?hash=a26efb0aa5d7b353b0&dl=3e163eec85a6c80922
29-09-2021https://vk.com/doc623586997_617251067?hash=14259d3ae4cfe90ef8&dl=c983c1b8a5de17affc
28-09-2021https://vk.com/doc623586997_617136155?hash=540700837566fa9060&dl=778cfba94a2684b0ab
27-09-2021https://vk.com/doc623586997_617018255?hash=c572f3a202e17edd5c&dl=298282cc151637dba4
26-09-2021https://vk.com/doc623586997_616912422?hash=b8fb388c0a6b4a7dec&dl=be8e2a792013b6224a
25-09-2021https://vk.com/doc623586997_616821281?hash=cb6e124ca847b91ac3&dl=f29b2c7a787be0420f
24-09-2021https://vk.com/doc623586997_616688583?hash=620acb53ed05cd78a0&dl=a1bed57180231c1407
23-09-2021https://vk.com/doc623586997_616570051?hash=c65beffa3e5a5e61a1&dl=44f8beff93772e309c
22-09-2021https://vk.com/doc623586997_616452672?hash=f47022a04fdb76d1eb&dl=62bbea9bdbe69cc6e9
21-09-2021https://vk.com/doc623586997_616335936?hash=7a35ca786d136c9eb6&dl=61d07376e5fb9ed9b2
20-09-2021https://vk.com/doc623586997_616217396?hash=6866d75e9203b1922c&dl=df0f9fe2be962b1589
19-09-2021https://vk.com/doc623586997_616112887?hash=93be9b7ef6ae3809b4&dl=44c827a74e8a42c676
18-09-2021https://vk.com/doc623586997_616005858?hash=65dca5c127f181e7cf&dl=3c531844e9b05a4f4a
17-09-2021https://vk.com/doc623586997_615885451?hash=eb05228a4cac39e8b0&dl=a2c007ac5c54814bbc
16-09-2021https://vk.com/doc623586997_615767878?hash=856b6dc593afce3d9a&dl=87281182b0ffb92fe7
15-09-2021https://vk.com/doc623586997_615649064?hash=31b3b02f28acf00349&dl=8b4725d92bc8f4160e
14-09-2021https://vk.com/doc623586997_615531788?hash=bda1fac1f9ecd7aeb4&dl=eff4392e30e2a80cd7
13-09-2021https://vk.com/doc623586997_615412436?hash=dea10a2f022ac4be35&dl=91114704b8049c0da5
12-09-2021https://vk.com/doc623586997_615306281?hash=b65b8f343a7d423059&dl=f7d63c7ff2d8d9c415
11-09-2021
10-09-2021https://vk.com/doc623586997_615082858?hash=7434e7bdb06243aedd&dl=06817775d684c16c24
09-09-2021https://vk.com/doc623586997_614970206?hash=14f2cc0a245bfd3f93&dl=c7edf58062db174b1e
08-09-2021https://vk.com/doc623586997_614851774?hash=09bb76e4d3bc7b4290&dl=ed1dc8de72c2cda6fa
07-09-2021https://vk.com/doc623586997_614737235?hash=104b635082057612a7&dl=ee5304320396099bfd
06-09-2021https://vk.com/doc623586997_614619063?hash=a7036146d0b1573f4a&dl=8011b78f728fb4e7f2
05-09-2021https://vk.com/doc623586997_614514910?hash=582d36df08f6f58721&dl=64fa96266c26bb51e0
04-09-2021https://vk.com/doc623586997_614412795?hash=9386e0095d963c617d&dl=c177eda9dd6717de69
03-09-2021https://vk.com/doc623586997_614295609?hash=4c0a2ef92f0ece0121&dl=16e47a0961e667c412
02-09-2021https://vk.com/doc623586997_614176230?hash=0cfff7bfcb20c91306&dl=57f969a632b8e50cba
01-09-2021https://vk.com/doc623586997_614042416?hash=8fc79a46776c2f8083&dl=4d87b9be55c737760c
31-08-2021https://vk.com/doc623586997_613915135?hash=e8995cb44b1e72ff25&dl=039642dc6e7fd8f275
30-08-2021https://vk.com/doc623586997_613795348?hash=d38e38a61ac90cde8d&dl=b6413dfa757c77a20d
29-08-2021https://vk.com/doc623586997_613696873?hash=4dd1dd297ff78d0dd0&dl=790342960b7336e2c6
28-08-2021https://vk.com/doc623586997_613600857?hash=96c1c3a6bab38b72fc&dl=bc835c87957eeed0c4
27-08-2021https://vk.com/doc623586997_613483817?hash=dbe43acfb48c0561c6&dl=cef1ea6a5c014b1d7c
26-08-2021https://vk.com/doc623586997_613372671?hash=d7e12d36a6bafe6509&dl=a14561bb8a3ecf6cdc
25-08-2021https://vk.com/doc623586997_613260099?hash=e379dcfe22c9de71b6&dl=6da407283061903310
24-08-2021https://vk.com/doc623586997_613150088?hash=53d8386fa6506b6e2a&dl=8efb0e326f0789831a
23-08-2021https://vk.com/doc623586997_613068935?hash=567b478f56246f6aeb&dl=da7b87fc21b4f97560
22-08-2021https://vk.com/doc623586997_612951770?hash=c146de208b594c826a&dl=982e679aa1d70c5a6b
21-08-2021https://vk.com/doc623586997_612855147?hash=57eab27ed9600cfb9c&dl=f68f300ef47f328600
20-08-2021https://vk.com/doc623586997_612746403?hash=ab423210c66cd51277&dl=5f306b31ca1e597cd9
19-08-2021https://vk.com/doc623586997_612638070?hash=dda9e75c2a3b6d2fdc&dl=423bedf6453369b3a9
18-08-2021https://vk.com/doc623586997_612534707?hash=7c58a7ddd96ed237be&dl=c665901216dfa6886f
17-08-2021https://vk.com/doc623586997_612431043?hash=5d92902c25d600c686&dl=74ef75e2999dc0b599
16-08-2021https://vk.com/doc623586997_612326023?hash=26f35ea0fb89230b97&dl=e03cae5403ece720a0
15-08-2021https://vk.com/doc623586997_612233316?hash=c2c5038a17ba450805&dl=f1d5a554fa33aa939b
14-08-2021https://vk.com/doc623586997_612136901?hash=f022fb756082592e73&dl=60182a6e89651ddbf7
13-08-2021https://vk.com/doc623586997_612034869?hash=ea2697f27f45eff57c&dl=cae7953344a69e35e6
12-08-2021https://vk.com/doc623586997_611933094?hash=a5f7ddda0271b90a9f&dl=2c2e8a55d755986ff2
11-08-2021https://vk.com/doc623586997_611830797?hash=e462c6f21b26fbf555&dl=91769973c7709eb566
10-08-2021https://vk.com/doc623586997_611728053?hash=0bbd77856682c9c887&dl=be46303f3ef5efca06
09-08-2021https://vk.com/doc623586997_611630807?hash=922df3646fe45d373b&dl=68f6e7a9fff05e1110
08-08-2021https://vk.com/doc623586997_611542156?hash=5d5f710ae3d5002c35&dl=d46ba347a8542195a9
07-08-2021https://vk.com/doc623586997_611451118?hash=22b45cb531facdf246&dl=a02aefb242aa7e019c
06-08-2021https://vk.com/doc623586997_611349881?hash=eb9253d937fc350500&dl=f6c45ff4810cde326c
05-08-2021https://vk.com/doc623586997_611248790?hash=58878228daf7ed0f92&dl=d6d1063a52fe2393b2
04-08-2021https://vk.com/doc623586997_611149343?hash=7e4a7401b506576b47&dl=ce0d958cfa15f290f1
03-08-2021https://vk.com/doc623586997_611051075?hash=bd9e7ef6306b2131c4&dl=7bdc2d354f9324f08f
02-08-2021https://vk.com/doc623586997_610951591?hash=b1f627b9f2d1bc1133&dl=bb756d5c6c87dd2d5e
01-08-2021https://vk.com/doc623586997_610863074?hash=88d032afa1da35ae6e&dl=715273249a32d2df37
31-07-2021https://vk.com/doc623586997_610768727?hash=30a95b32168b9fed83&dl=90b2ed3e9e20dd7231
30-07-2021https://vk.com/doc623586997_610667146?hash=4a28f746ff7f0768e6&dl=9f0827265d99fa7010
29-07-2021https://vk.com/doc623586997_610568606?hash=e16effbee5362ab1c3&dl=4bfd52e13c580d558c
28-07-2021https://vk.com/doc623586997_610470050?hash=b00eec1d4ae56e8b72&dl=43a1e271e16a72179d
27-07-2021https://vk.com/doc623586997_610371334?hash=2ceb80b879515d999d&dl=d9ac777926010671d1
26-07-2021https://vk.com/doc623586997_610272199?hash=ef1da277a1ea973cac&dl=01ed598f9a186f50c0
25-07-2021https://vk.com/doc623586997_610184532?hash=7b29a4e3b8543ff049&dl=2a37fcd49841b6ae3b
24-07-2021https://vk.com/doc623586997_610092337?hash=6edb1dd178460eb31a&dl=f699e298b914fcf03b
23-07-2021https://vk.com/doc623586997_609988582?hash=39d7d2f9b71ab0ddd9&dl=1c53476773d1e0a1f2
22-07-2021https://vk.com/doc623586997_609888526?hash=274fbf12c2ea739868&dl=fca681d064bf6917f5
21-07-2021https://vk.com/doc623586997_609784517?hash=e730b0507e5786fce6&dl=ae388ced1217f713dd
20-07-2021https://vk.com/doc623586997_609681039?hash=c895408223c2a47b41&dl=0350875ed937e5388c
19-07-2021https://vk.com/doc623586997_609581238?hash=5634bdea75d2be2600&dl=723e1e0bac8930a9e4
18-07-2021https://vk.com/doc623586997_609502643?hash=b2c7fde0b700495044&dl=fcd3705a9749cdc42d
17-07-2021https://vk.com/doc623586997_609392781?hash=38ae0da05fa2a26b25&dl=f6dcd7b426f0a233c4
16-07-2021https://vk.com/doc623586997_609287756?hash=34dbc219dbeae8c646&dl=91412fd069b0aca6e0
15-07-2021https://vk.com/doc623586997_609182003?hash=c0a7aee9f1f989c5a3&dl=031350245fc70698f2
14-07-2021https://vk.com/doc623586997_609075566?hash=3603922208519a4f89&dl=ed2dedc0f359cdbe16
13-07-2021https://vk.com/doc623586997_608968939?hash=410acb6e379179627a&dl=210d8c25eeb28d8536
12-07-2021https://vk.com/doc623586997_608865859?hash=31a8619bc100fa2c6a&dl=6ce6533657bf6e0bed
11-07-2021https://vk.com/doc623586997_608770390?hash=ea05e4de1586bfeeaa&dl=74e7e4f3f487636854
10-07-2021https://vk.com/doc623586997_608674519?hash=0cd2876cb4f5149975&dl=9ba89459b30b825773
09-07-2021https://vk.com/doc623586997_608564632?hash=0c218f16b696d8103c&dl=5739d55297da3071e5
08-07-2021https://vk.com/doc623586997_608454280?hash=66a3bb846bb7e273dc&dl=0d16be93a86e2e3369
07-07-2021https://vk.com/doc623586997_608342064?hash=613d10ca0bb1e9025b&dl=1f1ae13908fb77bc9a
06-07-2021https://vk.com/doc623586997_608228537?hash=3a9d2f2219bee756da&dl=24cb3bbabb2639663e
05-07-2021https://vk.com/doc623586997_608116967?hash=f4b195557daff758e2&dl=3d68605d013bdcb392
04-07-2021https://vk.com/doc623586997_608023216?hash=caf2d4335b647e432e&dl=29b9c328a3e0f9c1fb
03-07-2021https://vk.com/doc623586997_607922386?hash=835f818911ba6e37a3&dl=f70cdaa03c92b98868
02-07-2021https://vk.com/doc623586997_607809932?hash=a23883f2a342c3f4d9&dl=0c74e091469a0a156b
01-07-2021https://vk.com/doc623586997_607700189?hash=8de587df71afdf26fe&dl=2506aca2efa8f992ae
30-06-2021https://vk.com/doc623586997_607582704?hash=4bd118026fb0fa889d&dl=23048d001468d867f7
29-06-2021https://vk.com/doc623586997_607464730?hash=956af4497bc772f643&dl=4456eb99b5721cbc2a
28-06-2021https://vk.com/doc623586997_607343226?hash=25d1a492e23dbac585&dl=328f5781a754d772ae
27-06-2021https://vk.com/doc623586997_607240446?hash=fe40d6faaba6b3925e&dl=84137976e4cf02f352
26-06-2021https://vk.com/doc623586997_607137697?hash=9462d95bcc13618e15&dl=9463a32c0ae2aa574e
25-06-2021https://vk.com/doc623586997_607011725?hash=f511f83646241c840d&dl=c655eb733f48031dd1
24-06-2021https://vk.com/doc623586997_606886718?hash=2df32d941169570e5b&dl=1c0ee48fa5854bc5d3
23-06-2021https://vk.com/doc623586997_606759805?hash=6f403d58a32c7649e4&dl=9c20e4ebe416477bcc
22-06-2021https://vk.com/doc623586997_606639027?hash=19f5a3e7c360363404&dl=68a389539544268272
21-06-2021https://vk.com/doc623586997_606528257?hash=0e0bee159cab18a3f9&dl=cc4320be47cf2beb2f
20-06-2021https://vijaykarnatakaepaper.com/
19-06-2021https://vk.com/doc623586997_606293080?hash=43e317769af54c91aa&dl=818e39c9fdf234f01c
18-06-2021https://vk.com/doc623586997_606163731?hash=1877919b97916a737b&dl=f0ed8b48eb94828aba
17-06-2021https://vijaykarnatakaepaper.com/
16-06-2021https://vijaykarnatakaepaper.com/
15-06-2021https://vijaykarnatakaepaper.com/
14-06-2021https://vijaykarnatakaepaper.com/
13-06-2021https://vk.com/doc623586997_605556661?hash=106133efde11594d50&dl=c8808719f57cd99907
12-06-2021https://vk.com/doc623586997_605448120?hash=8aea9ef7f997dc6c65&dl=d3f44dc8ee184dce4d
11-06-2021https://vijaykarnatakaepaper.com/
10-06-2021https://vijaykarnatakaepaper.com/
09-06-2021https://vk.com/doc623586997_605072199?hash=f48de9081ac4b62550&dl=f72d9aba86afbdb06e
08-06-2021https://vk.com/doc623586997_604942408?hash=919697d3c475d315ee&dl=114bd575e1cd5c93de
07-06-2021https://vk.com/doc623586997_604815339?hash=13bbd771b7d082dfc4&dl=ce195b389b1cbd44e5
06-06-2021https://vk.com/doc623586997_604705153?hash=9b68431b5294fe80ac&dl=2f904486093cef2fd8
05-06-2021https://vk.com/doc623586997_604596653?hash=e42e06998ca7bff2ec&dl=c3da75bba5080228b2
04-06-2021https://vk.com/doc623586997_604468458?hash=bd889becc18cea1873&dl=580cc12c7a9a35ffd5
03-06-2021https://vk.com/doc623586997_604339650?hash=42d4e9dff3dfa85f5d&dl=5b656ded47247c1a61
02-06-2021https://vk.com/doc623586997_604214588?hash=588650bd3e7bc1ea81&dl=784ca255194f0b87c8
01-06-2021https://vk.com/doc623586997_604089438?hash=da857ab25edcd19c4b&dl=9bc0fd6c67d7804e02
31-05-2021https://vk.com/doc623586997_603957402?hash=0240e35dcf00492139&dl=5cd22ffd56e53874d4
30-05-2021https://vk.com/doc623586997_603845975?hash=a6e87c90206946a28c&dl=5e126032dfbff108fb
29-05-2021https://vk.com/doc623586997_603729974?hash=0bd4b4813a41f793c4&dl=bb998528db26478741
28-05-2021https://vk.com/doc623586997_603599754?hash=b86205be4b0ab76abc&dl=8f07b19bfd60555639
27-05-2021https://vk.com/doc623586997_603471010?hash=ed54140293706c0dff&dl=b67897177fc6337d20
26-05-2021https://vk.com/doc623586997_603345078?hash=a9345f8d160904d732&dl=96fd8ba80a1965d9c3

2 thoughts on “Vijaya Karnataka ePaper PDF Download VK Newspaper”

 1. Vijaya karnataka paper quality is not good.
  if we zoom letters are blurr.
  Please upload the paper in good quality pdf file (like prajavani)

  Reply
 2. Hi team,
  I urgently wanted Vijay Karnataka newspaper of 13-Oct-2021 Bangalore edition. Am unable to download it from here. It gives an error stating:
  “File unavailable or has been deleted”.
  Kindly help me by atleast sending it to my emal ID plz.. Thanks.

  Reply

Leave a Comment